h

Politieke beschouwingen

12 november 2021

Politieke beschouwingen

Foto: SP

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting waren er politieke beschouwingen van de partijen in de raad. SP fractievoorzitter Jan Zoll legde daarin uit wat de uitgangspunten van de SP voor de standpunten die ingenomen worden.

Mensen leven niet op zichzelf, maar samen, in een samenleving. Om iedereen de kans te geven hun eigen leven, hun eigen bestaan, zoveel mogelijk zelf vorm te geven zijn we allemaal in meer of mindere mate afhankelijk van anderen. Natuurlijk hebben de meeste van ons familie en een netwerk die je stimuleren en ondersteunen. Maar met elkaar hebben we ook de plicht om in een samenleving iedereen de mogelijkheden te geven om in vrijheid mee te kunnen beslissen over de inrichting van dezelfde samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen te kunnen bieden en om iedereen een eerlijke kans te bieden om in vrijheid en met respect voor alles wat leeft zijn persoonlijke geluk na te streven.
Ik denk dat de meesten van ons erkennen dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De één is nooit meer dan de ander. Dat vereist brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van discriminatie en achterstelling. Tegelijkertijd betekent gelijkwaardigheid niet dat iedereen gelijk is. De één heeft immers andere mogelijkheden dan de ander. We zullen daarom, waar nodig voor elkaar moeten zorgen, solidariteit moeten organiseren om iedereen een eerlijke kans te geven bij het streven naar een gelukkig leven.
Ieder mens is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen. Iedereen moet zijn eigen leven inrichten en daar zoveel mogelijk ook zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Maar om gezamenlijk echt iedereen een kans te geven hebben we de overheid nodig. Niet een grote overheid, maar een betrouwbare, sterke overheid die de zorg voor elkaar organiseert. Een overheid die zorgt voor goede betaalbare huisvesting voor iedereen zonder afhankelijk te zijn van speculanten. Voor goede betaalbare woningen voor mensen die in Nederland geboren zijn of uit Oost-Europa komen of waar de wieg van ouders of grootouders in landen als Turkije of Marokko stonden.
Een sterke overheid die zorgt dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft waarvan ook te leven is, of je nu uit Nederland komt of uit Oost-Europa, of je nu werk hebt of afhankelijk bent van een uitkering.
Een sterke overheid die de economie stimuleert, maar ook de leefomgeving en de natuur respecteert. Een sterke overheid die sport en cultuur voor iedereen bereikbaar maakt.

Dit alles vormt de uitgangspunten van de SP. Onze uitgangspunten die aanleiding zijn om hier met voorstellen te komen om onze inwoners te ondersteunen, voorstellen die we later deze dag zullen indienen of steunen.

Goede woningbouw en volkshuisvesting is niet vanzelfsprekend. Al jaren is er sprake van een wooncrisis. Al jaren is elke verhouding zoek in aanbod en betaalbaarheid van woningen. Door slechte wetgeving en een toenemende invloed van speculanten is het er niet beter op geworden. Onze inwoners hebben nauwelijks invloed op de woningmarkt. Daarom komen we met voorstellen voor een zelfbewoningsplicht, maar ook voor de versterking van collectief particulier opdrachtgeverschap. Er leven in ons land veel te veel mensen in armoede. Niet alleen mensen die afhankelijk zijn van een lage uitkering, maar ook steeds meer werkenden die aan hun bescheiden loon bij lange na niet genoeg hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Landelijk en hier in de raad hebben wij gepleit voor een verhoging van het minimumloon. Dat zou een goed begin zijn. Desondanks laat deze verhoging op zich wachten. Keer op keer hebben wij het voorstel ingediend om het minimabeleid toegankelijk te maken voor inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. Doordat de bijstandsnorm jaar in, jaar uit verder wordt verlaagd komt de lat steeds lager te liggen, ook voor mensen met een uitkering. Er wordt soms lacherig gedaan dat we voor de zoveelste keer met dit voorstel komen. Maar is het natuurlijk een schande voor ons allemaal dat we deze mensen met elkaar keer op keer zo in de kou laten staan.

Een gemeente, een woonplaats is niet alleen een verzameling gebouwen met wegen ertussen. Je kunt er wonen en werken, maar daarmee heb je nog geen samenleving. Leefbaarheid en zorg voor de natuur zijn van grote toegevoegde waarde. Actieve of passieve deelname aan sport, recreatie en cultuur zijn belangrijke voorwaarden voor de leefbaarheid. Het gezamenlijk belang is zo groot dat het een actieve ondersteuning door de overheid rechtvaardigt. Daarom ondersteunen we of dienen we voorstellen in voor het stimuleren van biodiversiteit, ontmoetingsplekken voor jongeren en de instelling van een kunst- en cultuurprijs.

Een betrouwbare en sterke overheid draagt zorg voor een goed financieel beleid. Voor ondoordachte prestigeprojecten is daarin geen plaats. Wat dat betreft eist het plan voor een verdiept spoor vandaag een prominente plaats op. Ik heb in jaren niet zo’n dwaas idee voorbij zien komen als het plan om voor 2,5 miljard euro af te komen van een paar minuten wachten voor een overweg.

U bent hier