h

Wat moeten we met het Walkwartier?

14 november 2019

Wat moeten we met het Walkwartier?

Foto: SP

Op 14 november werd door de raad de keuze besproken voor de woontoren die boven het gebouw van Walkwartier moet komen. De SP heeft een afwijkende visie op de keuzes die gemaakt moeten worden.

We zijn in een fase beland waarin er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over wat we willen en moeten met het project Walkwartier.

Bij het begin van dit project heeft de SP de nodige bezwaren naar voren gebracht over de uitvoering van de plannen. Een belangrijk onderdeel betrof de financiering daarvan, de aankoop van de grond, de sloop van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken van de grond voor het nieuw te bouwen complex. Het gebouw wordt gerealiseerd door de Van Wanrooij groep. Zoals het project nu is ingestoken zijn alle financiële risico’s voor de gemeente. In de afgelopen jaren is er door de gemeente al vele miljoenen ingestoken. Eind 2017 is er een voorlopig akkoord gesloten. De raad heeft het besluit genomen om het project door te zetten. De gemeente heeft zich financieel al verplicht aan de aankoop van het gebouw, de sloop en het bouwrijp maken, of hier al bedragen voor ingeboekt. Er is daar geen weg meer van terug.

De SP was en is van mening dat er toen een historische fout is gemaakt. We vonden bij de rest van de raad geen enkel gehoor voor onze bezwaren. Maar omdat we er hoe dan ook aan vastzitten, heb ik in een later stadium gezegd dat we er onder de gegeven omstandigheden er het beste van moeten maken. Alle ontwikkelingen van het laatste jaar overziend slaat de twijfel weer toe. De extra kosten voor de gemeente blijven toenemen voor een gebouw dat nooit het eigendom van de gemeente zal worden, behalve het deel van het toekomstige Uithuis. Bij het opstellen van de plannen was het toevoegen van een woontoren nodig om het project financieel haalbaar te maken. Dat blijkt nu zeer betrekkelijk. Ondanks de woontoren blijven de kosten toenemen. Veel gemeenten, ook Oss, hanteert voor de grondprijzen de residuele methode. Het verschil in kosten en opbrengsten, het residu, is de te berekenen grondprijs. Het wreekt zich in dit geval dat de kosten hoger uitvallen dan de opbrengsten. Dat heeft een negatieve grondprijs tot gevolg. Een bedrag dat de gemeente zal moeten ophoesten. De definitieve grondprijs kan pas worden vastgesteld na afsluiting van het project. Ik durf hier wel de voorspelling te doen dat door stijgende kosten we nog meer zullen moeten gaan betalen aan de negatieve grondprijs. Het zou mij niet verbazen als er aan het eind van het project de gemeente een bedrag van 15 tot 20 miljoen heeft moeten investeren in een gebouw waarvan de opbrengsten niet voor de gemeente zijn. De kosten voor de aankoop van het Uithuis en de volledige inrichting daarvan komen daar nog bij.

Volgens de opinienota moeten we een keuze maken uit twee varianten voor een woontoren. Er zijn verschillende polls gehouden. Daaruit komt naar voren dat de voorkeuren ongeveer gelijk verdeeld zijn tussen beide varianten met een lichte voorkeur voor de duurdere verrassingsvariant. Ik vind zelf de verrassingsvariant de mooiste, maar binnen bijvoorbeeld de SP-fractie en mijn kennissenkring zijn de meningen verdeeld in ongeveer dezelfde verhoudingen. Daar gaan wij op deze manier niet uitkomen. Doorslaggevend zal dan de te betalen prijs zijn. Wat ons betreft moet deze discussie echter verder gaan dan de keuze tussen twee dure woontorens.

Zoals ik net heb uitgelegd komen we als gemeente steeds meer in een fuik waaruit terugkeer op een gegeven moment niet meer mogelijk is. De opzet en de financiële constructie krijgen steeds meer de kenmerken van een megalomaan prestigeproject waarbij wij als gemeente nauwelijks nog controle hebben op de kosten. Het is de hoogste tijd dat we als raad weer met beide voeten stevig op grond moeten gaan staan. We moeten terug naar de basis, terug naar de vraag wat we in het centrum op de plaats van de oude V&D willen. De oorspronkelijke plannen van de Uithuis groep gingen over het opkopen van het bestaande pand en de realisatie van een Uithuis op dezelfde plek. Wij zijn inmiddels de trotse eigenaar van de percelen. Het moet mogelijk voor een lager of gelijk bedrag het bestaande gebouw om te vormen tot een volwaardig Uithuis of een nieuw gebouw te realiseren met een Uithuis en woningen in verschillende prijsklassen. Dan kunnen we een klap de gemeentelijke ambitie waarmaken om in alle bouwprojecten 30% sociale huurwoningen te realiseren. We zijn dan meteen van de extra vierkante meters aan winkelruimte af die in de bestaande plannen zullen worden toegevoegd aan het centrum waar toch al geen gebrek is aan leegstaande winkelpanden.

Dus geen keuze voor een dure of minder dure woontoren, maar een bezinning op de huidige plannen. Het gaat om zo’n ingrijpende beslissing en om zulke hoge bedragen zonder een heldere uitkomst voor Oss dat we deze niet op een willekeurige donderdagavond in november kunnen en mogen nemen. We pleiten voor een pas op de plaats en herbezinning om niet zomaar een groot gat in het centrum te vullen, maar om een fraai Uithuis in het centrum te realiseren met financieel solide plan waarvoor wij ons als raad naar eer en geweten kunnen verantwoorden naar onze inwoners. Dat zijn uiteindelijk degenen die alles moeten betalen.

U bent hier