h

Kadernota Oss: zorgen door tekorten op de jeugdzorg

4 juli 2019

Kadernota Oss: zorgen door tekorten op de jeugdzorg

Foto: SP

Donderdag 4 juli werd de kadernota besproken. Dat is de eerste stap bij de vaststelling van de begroting voor de komende jaren. Hier kunt u de bijdrage lezen van SP fractievoorzitter Jan Zoll.

De kadernota en de vaststelling van de begroting worden dit jaar sterk beïnvloed door de tekorten op vooral de jeugdzorg. Na de zomer komen de bezuinigingen die nodig zijn om deze tekorten weg te werken prominent aan de orde. Naar onze mening was het geen goed idee om het landelijke en provinciale pakket voor zorg en welzijn over de schutting te gooien bij de gemeenten. Door de daarmee samenhangende bezuinigingen door het rijk zijn er ernstige tekorten ontstaan. Vooral in de jeugdzorg is de situatie zorgelijk. Er is extra geld beschikbaar gekomen vanuit Den Haag, maar dat biedt geen structurele oplossing voor de tekorten. De wethouder financiën geeft in de kadernota aan dat er dit jaar en mogelijk ook de komende jaren geen sluitende begroting geleverd kan worden. Als dat gebruikt wordt als signaal naar Den Haag dan begrijp ik dat en steunen wij de wethouder daarin.

Ik wil bij de verschillende programma’s een aantal zaken benoemen die ons opgevallen zijn en vooral ingaan op die onderwerpen waarover wij aanvullende voorstellen zullen indienen.

Programma 1: Zorg en welzijn

Zoals gezegd hebben wij veel zorgen over de zorg. Bij steeds meer partijen komt het besef dat de zorg geen markt is. Ook verschillende regeringspartijen zien in dat marktwerking de zorg meer in de weg zit dan dat het een oplossing biedt. Er zijn veel aanbieders die aangetrokken worden door winsten die te maken zijn in de zorg. Dat kan niet de bedoeling zijn van de premies en belastingen die gebruikt worden om de zorg te financieren. Gezien de toenemende gemeentelijke taken op het gebied van zorg en welzijn is er ook een rol voor de gemeente weggelegd om dit beheersbaar te maken en te houden.

Door de vergrijzing lopen de WMO kosten op. Het versterken van welzijn en de beschikbaarheid van voorliggende voorzieningen kunnen veel vermijdbare zorgkosten voorkomen en het is goed dat de mensen hierin steeds beter de weg weten.

Veel activiteiten op het gebied van zorg en welzijn worden verzorgd door ONS welzijn, een grote organisatie ontstaan uit de fusie van andere kleinere organisaties die in een groot deel van Noordoost-Brabant verantwoordelijk is voor welzijn en zorg. Afgelopen jaren is er vanuit ONS welzijn begonnen met het afbouwen van verschillende taken. De gemeenteraad heeft zich daar uitdrukkelijk tegen uitgesproken. Naar onze mening heeft de gemeente als opdrachtgever te weinig grip en sturingsmogelijkheden op het beleid van ONS welzijn. De kerntaken van ONS welzijn, de te behalen resultaten en de daarmee samenhangende kosten zijn steeds moeilijker inzichtelijk te maken. Een minder gelaagde overeenkomst met duidelijkere indicatoren kan duidelijker maken waarop gestuurd kan worden. Dit jaar wordt er een nieuwe subsidieovereenkomst tussen gemeente en ONS welzijn opgesteld. Daarover gaan raad en college in september in overleg. Wat ons betreft voeren wij daar als raad en college de discussie over de kerntaken van ONS welzijn en de mogelijkheid tot overheveling van taken van ONS welzijn naar andere of nieuwe organisaties. Daarover dienen wij vanavond een motie in.

Bij programma 1 wordt nog gemeld dat bij de vaststelling van de begroting afgewogen gaat worden of we geld beschikbaar stellen voor AED’s. Wij leven in de veronderstelling dat hierover al een motie is aangenomen en dat het geld beschikbaar komt.

Programma 3: ontmoeten, sport en cultuur

De gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent is al jaren bezig om sport en ontmoeten te centraliseren op een locatie in Overlangel. Daar is een groot deel van de verenigingen nu afhankelijk van de noodaccommodatie. De behoefte aan een toekomstbestendige gemeenschapsruimte is groot. De voorgedragen plannen zijn voortgekomen uit de gemeenschap zelf en bieden een scenario past binnen het beleid om burgerinitiatieven te ondersteunen, de bezettingsgraad van maatschappelijk vastgoed te verhogen en de overcapaciteit aan voetbalvelden te verlagen. Daarom dienen wij samen met GL, CDA en D66 vanavond een motie in om samen met de gemeenschap NOK het scenario van de klankbordgroep om te zetten in een plan en daarvoor eenmalig € 225.000,- te reserveren of extra te reserveren in de begroting voor ontmoeten en sport in NOK;

Wij onderschrijven de noodzaak van een nieuwe cultuurnota. De huidige financiële situatie van de professionele cultuurinstelling is bijzonder mager. In vergelijking met veel andere gemeenten in Nederland worden onze instelling karig bedeeld. In de voorgestelde bezuinigingen dienen deze instellingen dit keer buiten schot te blijven.

Er wordt al enkele jaren gesproken over de aanpassing van het subsidiebeleid voor de verenigingen. We vinden het begrip van wederkerigheid het onderzoeken waard. Het kan de verbindingen tussen verenigingen en de samenleving versterken. Nauwere banden van verenigingen en culturele instellingen, scholen enzovoort kunnen zeker voor de verenigingen zeer nuttig zijn. Het is wel zaak ook de professionele instellingen en scholen te betrekken bij het opstellen van het nieuwe subsidiestelsel. Het moet ook voor die instellingen geen vrijblijvende exercitie worden.

Tot slot bij het programmaonderdeel ontmoeten, sport en cultuur een opmerking over laagdrempelig ontmoeten. Daar is één alinea aan gewijd. Nu hebben we het hier al een paar jaar over laagdrempelig ontmoeten in het kader van wijk- en dorpshuizen, sporten, activiteiten voor ouderen. Als ik de kadernota moet geloven hebben we al die tijd zonder visie zitten bazelen over laagdrempelig ontmoeten en is het opstellen van een visie ineens urgent geworden. Waarom is er nog visie over laagdrempelig ontmoeten terwijl dit bij de uitvoering van beleid al ruimschoots gehanteerd wordt.

Programma 9: Veilige omgeving

Handhaving of het gebrek daaraan leeft onder de mensen in Oss. De kadernota meldt de aansluiting bij meld misdaad anoniem. Er is het nodige wantrouwen tegen dit meldpunt omdat het niet of niet volledig anoniem zou zijn. Daarnaast horen wij dat er in de openbare ruimte niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Buiten het centrum zie je weinig tot geen activiteit van politie en Boa’s. Wellicht klein leed, maar bijvoorbeeld het grootschalig tegen het verkeer in rijden op fietspaden, vaak met hoge snelheden is levensgevaarlijk en hoogst irritant. Wat ons betreft mag daar meer aandacht aan worden besteed.

Programma 11: financieel solide

Wij willen allemaal een financieel solide gemeente. De discussie over de ongeveer 2 miljoen die structureel bezuinigd moet worden vindt later dit jaar plaats. We hebben daar een traject voor afgesproken om dat voor te bereiden. De kadernota geeft in de laatste hoofdstukken een aantal richtingen voor mogelijke bezuinigingen. Er zitten er een paar tussen die, eufemistisch gesproken, niet bepaald niet onze voorkeur hebben. Daar zullen nog harde noten gekraakt moeten worden.

Ik heb aangeven welke voorstellen wij vanavond inbrengen binnen de onderwerpen van deze commissie. Een aantal andere voorstellen worden ingebracht in de commissie Ruimte.

U bent hier