h

De wind is van ons allemaal!

2 oktober 2018

De wind is van ons allemaal!

Foto: SP

Het is de Osse Energiecoöperatie ECO niet gelukt om samen met Escoss een ontwikkelplan voor  twee windmolens op gemeentegrond in het windpark Elzenburg – De Geer te leveren.  De SP vindt het van groot belang dat de financiële opbrengst zo veel mogelijk binnen Oss blijft en dat zo veel mogelijk Ossenaren er van kunnen profiteren. De wind is immers van ons allemaal.

De voorkeur van de SP gaat uit naar een eigen gemeentelijk energiebedrijf. Er is berekend dat een windmolen ongeveer 100.000 euro per jaar oplevert. Voor twee windmolens betekent dat 3 miljoen euro in 15 jaar. Dat geld kan gebruikt voor energiebesparing, woningisolatie en meer zonnepanelen in de stad en dorpen.

De gemeente wil het project nu gaan aanbesteden. Dan dreigen de opbrengsten te verdwijnen in de zakken van de investeerders. Daar is Oss niet bij gebaat. En dan gaat het nog veel langer duren voordat wij onze klimaatdoelstellingen gaan halen. Onze SP-raadsleden Martijn Tonies en Adrie Geerts hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Bekijk bericht van DTV

Onze vragen aan het college:

Artikel 41-vragen over winst windmolens Elzenburg – De Geer

1. Bent u bereid om te onderzoeken hoe zoveel mogelijk Ossenaren van de opbrengst van windmolens kunnen profiteren of blijft u het neo-liberale gedachtengoed aanhangen dat winsten zoveel mogelijk aan de markt moeten worden gegund?

2. Bent u met ons van mening dat het in eigen beheer financieren en exploiteren van windmolens het hoogste financiële rendement voor de Osse gemeenschap oplevert? Zo nee, waarom niet? Kunt u ons een financiële onderbouwing van uw standpunt leveren?

3. Volgens onze berekeningen levert het zelf bouwen en exploiteren van een windmolen de Osse gemeenschap 90.000 euro per jaar meer op dan het tendermodel waar u voor dreigt te kiezen. Adviesbureau Bosch & van Rijn schatte de meeropbrengst zelfs op gemiddeld 105.000 euro per jaar. Twee windmolens die 15 jaar worden geëxploiteerd kunnen op deze manier 3 miljoen euro extra opleveren voor de Osse gemeenschap. Bent u met ons van mening dat dit een goede reden is om een eigen energiebedrijf op te richten? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat het van groot belang is dat er een duurzaamheidsfonds komt om de inwoners van de gemeente Oss te helpen bij de noodzakelijke energiebesparing? En dat de genoemde 3 miljoen euro daar een belangrijke impuls aan kan leveren? Zo nee, waarom niet?

5. Als u van mening bent dat een deel van de opbrengst bij de Ossenaren moet komen, bent u dan bereid om te bezien of de Osse energiecoöperatie ECO met raad en daad terzijde kan worden gestaan om een of twee windmolens te bouwen en te exploiteren?

6. Bent u bereid om af te zien van het tendermodel, zodat u de handen vrij heeft om ECO met raad en daad terzijde te staan?

 

U bent hier