h

Eigen bijdrage WMO 150% verhoging

12 juli 2018

Eigen bijdrage WMO 150% verhoging

De gemeente Oss heeft onlangs een nieuwe (betere) zorgaanbieder voor de uitvoering van de WMO gecontracteerd. Er is besloten om de daarmee samenhangende hogere kosten te verhalen op de eigen bijdrage WMO. De SP begrijpt het dat er gekeken wordt naar een eigen bijdrage als mensen dit financieel kunnen dragen. Helaas blijkt deze verhoging voor iedereen te worden ingevoerd, ook voor cliënten die krap bij kas zitten.

Om geen onrust te veroorzaken is er door de gemeente voor gekozen de ruim 1400 gebruikers van de WMO niet op de hoogte te stellen van de verhoging. Maar juist daardoor is er de afgelopen maand de nodige onrust ontstaan bij de cliënten van de WMO. De cliënten die op medische gronden gebruik maken van hulpmiddelen WMO zoals een rolstoel of scootmobiel waren niet op de hoogte van de verhoging van de eigen bijdrage. Er is veel onduidelijkheid over de deze nieuwe maatregel voor de mensen die nu meer moeten gaan betalen. En meer betalen betekent een 150% verhoging van de eigen bijdrage. Ook voor mensen met een bescheiden WIA uitkering die afhankelijk zijn van hulpmiddelen en regelingen.

Tot slot komt het gelijkheidsprincipe steeds meer in de knel. Door het project “ Proeftuin Ruwaard” betalen mensen in die wijk die gebruik maken van de WMO hulpmiddelen geen eigen bijdrage. Per 1 januari 2019 moet de regeling ingaan van een maximale eigen bijdrage van €17,50. Tot die tijd worden de kosten voor de duurdere nieuwe zorgaanbieder eenzijdig afgewenteld op mensen die niet in de Ruwaard wonen.

Naar aanleiding van verhoging van de eigen bijdrage WMO heeft de SP de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met de SP eens dat de cliënten WMO  ingelicht hadden moeten worden over de verhoging van de eigen bijdrage met 150%?
  2. Gaat u in het vervolg beter communiceren over dit soort, voor de mensen ingrijpende veranderingen?
  3. Bent u het met de SP eens dat het niet toepassen van het gelijkheidsprincipe heel lastig en niet te begrijpen is voor de gebruikers van de WMO hulpmiddelen?
  4. Kunt u een voorstel doen aan de Raad om sneller (eerder) de eigen bijdrage te verlagen?
  5. Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u een voorstel doen aan de Raad om sneller alle bewoners van Oss een en dezelfde regeling te geven voor het gebruik van WMO hulpmiddelen?
  7. Zo nee, waarom niet?

U bent hier