h

Gelijke behandeling voor verenigingen

22 februari 2018

Gelijke behandeling voor verenigingen

Foto: SP

Per 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgegaan in de gemeente Oss. Het beleid van de gemeente Lith is overgenomen door de gemeente Oss en zou op termijn geharmoniseerd worden naar Osse standaarden. Met andere woorden: voor de kernen uit de voormalige gemeente Lith gaan de zelfde rechten en plichten gelden als in de rest van de gemeente Oss. Dit is wat de SP betreft volstrekt logisch. 

Er zijn veel verenigingen actief binnen de Lithse kernen. Een aantal van deze verenigingen ontving van de voormalige gemeente Lith subsidie. De subsidiestandaarden waren in Lith anders dan in de gemeente Oss, daarnaast waren de subsidiebedragen in veel gevallen lager. Nu het gehele gebied onder de gemeente Oss valt is het vreemd dat er nu na 7 jaar nog steeds verschillen in de basissubsidie bestaan tussen gelijkwaardige verenigingen uit Oss en Lith. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de regeling subsidies voor harmonieën en fanfares (R-1008). De SP vindt dit niet uit te leggen en pleit voor een gelijke behandeling voor verenigingen uit de voormalige gemeente Lith en Oss. Daarom wil de SP aduidelijkheid van  het college:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er – al 7 jaar lang – nog steeds verschillen bestaan tussen de basissubsidie voor de harmonieën en fanfares  uit Oss en Lith? Zo ja, vindt het college dit rechtvaardig?
  2. Verenigingen die ongeveer de zelfde activiteiten uitvoeren, zoals harmonieën en fanfares, hebben ongeveer de zelfde basisonkosten. Het maakt in dat geval niet uit of de vereniging in Oss of in de voormalig gemeente Lith gevestigd is. Deelt het college deze constatering met de SP?
  3. De SP begrijpt dat het beleid per 1 januari 2011 niet direct gelijk getrokken kon worden, maar is van mening dat zeven jaar naar dato dit wel het geval had moeten zijn. Wat is hierop het antwoord van het college?
  4. In de  Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Oss staat dat subsidiebedragen onder andere verstrekt worden op basis van het historisch ontvangen bedrag (art 9.1). Maar het lijkt alsof de verordening geen rekening gehouden heeft met het harmoniseren van het beleid. Hierdoor vangen verenigingen bot bij de Commissie Bezwaarschriften omdat het beleid feitelijk juist uitgevoerd wordt. Volgens de SP is hier dus sprake van een weeffout in het beleid, deelt u deze opvatting?
  5. Zijn er bij het college – naast een verschil in de basissubsidie bij harmonieën en fanfares – nog meer verenigingen / sectoren  bekend waar dit probleem speelt? Zo ja, welke waar speelt dit probleem nog meer?
  6. De SP pleit ervoor om alle harmonieën en fanfares in de gemeente gelijk te stellen en daarvoor het beschikbare totaal budget voor de basissubsidie te verhogen. Hiervoor is ongeveer 8.000,- euro extra nodig op het huidig gemeentelijke jaarbudget van ongeveer 100.000 euro. Gaat het college dit doen? Zo ja, per wanneer? Zo niet, waarom niet?

Als het college niet bereid is om de subsidie voor muziekverenigingen gelijk te stellen, dan zal de SP bij de eerstvolgende kadernota met een voorstel komen om verenigingen gelijk te behandelen.

Zie ook:

U bent hier