h

Artikel 41-vragen over financieel beheer Heesch-West

3 april 2015

Artikel 41-vragen over financieel beheer Heesch-West

Foto: SP / Google Maps

Het bestuur van toekomstig bedrijventerrein Heesch-West blijft ernstig in gebreke bij het informeren van de gemeenteraad van Oss over het financieel beheer. Daarom stelt de SP bijgevoegde vragen aan B&W van Oss.

De SP waarschuwt al jaren voor de grote verliezen die dreigen bij de aanleg van Heesch-West. Men doet alsof er niets aan de hand is en blijft gewoon doorgaan met landbouwgrond en gebouwen aankopen. Men houdt zich niet aan de afspraak om de gemeenteraad te informeren, waarschuwingen van de SP worden in de wind geslagen, de macht ligt in handen van een paar ambtenaren en bestuurders en die gaan blindelings door met het investeren van gemeenschapsgeld in dit achterhaalde project. De SP wil op korte termijn de feiten boven tafel en op basis daarvan een serieus debat over de toekomst van Heesch-West.

Hiervoor heeft de SP de volgende vragen gesteld:

Geacht college van B&W,

Op 19 december 2013 is de gemeenteraad van Oss akkoord gegaan met oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Heesch- West. Zoals u weet verkeert het project Heesch-West in grote financiële problemen doordat voor meer dan 60 mln euro grond is verworven, terwijl volgens een op 15 december gepubliceerd rapport van de provincie nauwelijks behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein Heesch-West.

Het is daarom van groot belang dat de gemeenteraad de vinger aan de pols kan houden en goed wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Tot nu toe is dit niet gebeurd. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Waarom heeft de gemeenteraad van Oss nog geen begroting ontvangen van de Gemeenschappelijke regeling Heesch-West over de jaren 2014 en 2015?

2. Zijn deze begrotingen wel gemaakt? Waarom zijn deze dan niet naar de gemeenteraad gestuurd? Bent u bereid er op aan te dringen dat dit zsm alsnog gebeurt?

3. Bent u het met ons eens dat het kwalijk is dat er voor zo’n groot en risicovol project gewerkt wordt zonder begroting? Realiseert u zich dat het hier gaat om tientallen miljoenen gemeenschapsgeld waarop naar verwachting grote verliezen worden geleden?

4. Bent u het met ons eens dat in zo’n geval uiterste zorgvuldigheid nodig is, met name om onnodige uitgaven of verdere risico’s te voorkomen?

5. Uiterlijk 31 maart, dus enige dagen geleden, had het bestuur de ontwerpbegroting 2016 naar de gemeenteraad moeten sturen. Dit is niet gebeurd. Wanneer kunnen wij de ontwerpbegroting 2016 verwachten? Bent u bereid aan te dringen op spoed?

6. Wat is de reden dat ook deze deadline niet is gehaald?

7. Heeft u de jaarrekening over 2014 inmiddels ontvangen? Waarom niet? Bent u bereid bij het bestuur aan te dringen op zo spoedig mogelijke toezending?

8. In de informatiebrief die op 18 december 2014 naar de gemeenteraad is gestuurd, is sprake van vijf verschillende opdrachten voor adviesbureaus. Wat kostten deze opdrachten en uit welk budget worden ze betaald?

9. Volgens het coalitieakkoord overweegt u verlaging van de grondprijs om nieuwe bedrijven aan te trekken. Is dit afgestemd met de As-50 gemeenten en met de Waalbossgemeenten? Hoe verwacht u dat de andere gemeenten zullen reageren? Hoe borgt u dat er geen negatieve prijsspiraal ontstaat?

10. Wij nemen aan dat een verlaging van de grondprijs niet meer is terug te draaien en dus ook doorwerkt naar de exploitatie van Heesch-West. Wat is het effect van 10%, 20% en 30% prijsdaling op de exploitatiebegroting van Heesch-West? En wat is het effect op de begroting van de gemeente Oss?

Met vriendelijke groet,

SP-fractie ,

Nurettin Altundal

Adrie Geerts

U bent hier