h

COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN SP INZAKE RE-INTEGRATIECENTRUM DE ROTONDE OVER

16 december 2013

COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN SP INZAKE RE-INTEGRATIECENTRUM DE ROTONDE OVER

Mahmut ErciyasIn november publiceerde de SP een kritisch rapport over re-integratiecentrum De Rotonde, met de titel Werkers van De Rotonde aan het woord. De SP deed daarin tal van aanbevelingen om onder meer de arbeidsomstandigheden en de communicatie met en bejegening van bijstandsgerechtigden te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders neemt nu vrijwel alle aanbevelingen van de SP over.

Verantwoordelijk wethouder Peters (CDA) heeft toegezegd aan de raad om te onderzoeken hoe uitkeringsgerechtigden op een alternatieve manier kunnen uitstromen uit De Rotonde, zodat zij daar niet onnodig lang in trajecten hoeven te blijven werken. Er wordt een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld en er komt een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt onverminderd doorgewerkt. Ook komen er betere faciliteiten, zoals een tweede koffieautomaat zodat uitkeringsgerechtigden hun pauzes niet hoeven te verspillen aan wachten in een rij.
SP-raadslid Mahmut Erciyas reageert tevreden: “De wethouder heeft toezeggingen gedaan ten aanzien van zowat al onze verbeterpunten. Daarvoor was overigens wel de nodige overtuigingskracht nodig in het debat. De meeste partijen spraken hun steun voor onze voorstellen uit.”
Hieronder de bijdrage van raadslid Erciyas in de eerste termijn van het raadsdebat:
“Ik denk dat het rapport van de SP voor zich spreekt. Ik zal daarom proberen mijn eerste termijn niet een herhaling van zetten te laten zijn. Uiteraard zijn wij erg benieuwd naar de inbreng van de andere fracties, met name waar het gaat om onze aanbevelingen.
Ik wil beginnen met wethouder Peters nogmaals te bedanken voor zijn complimenten voor ons rapport. Het is wel eens anders geweest, zullen we maar zeggen. Dat het niet bij woorden blijft en dat hij ons rapport ook serieus neemt laat de wethouder zien door aan te geven dat hij conform de aanbeveling van de SP een aantal verbeteracties versneld heeft opgepakt en een aantal van onze aanbevelingen linea recta heeft overgenomen. Dit geldt voor de arbeidsomstandigheden, maar ook de communicatie (zie zijn brief).
Wat wij jammer vinden aan diezelfde brief is dat wethouder Peters eufemismen gebruikt om de problematiek op het gebied van arbeidsomstandigheden te schetsen bij De Rotonde. Uit de risico-inventarisatie zou zijn gebleken "dat een aantal zaken verbeterd kon worden". Voorzitter, een aantal zaken. Kom op, als dat geen bagatellisering is! Er zijn bijna 50 verbeterpunten opgetekend door een extern bureau, op niet de minste gebieden: klimaatbeheersing, onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, onvoldoende voorlichting, onvoldoende bedrijfshulpverleners, etc. Zoveel gebreken zelfs, dat het college nog steeds niet klaar is met de verbeteracties, zoals een vervolgonderzoek naar het binnenklimaat.
Ondanks de voortvarende verbeteraanpak van het college, blijft toch één centrale vraag open staan. Hoe kan deze ernstige situatie op het gebied van arbo-omstandigheden überhaupt zijn ontstaan? Regeren is niet alleen vooruitzien, maar ook verantwoording afleggen over het verleden. Wie draagt verantwoordelijkheid voor het feit dat maandenlang bijstandsgerechtigden onder risicovolle omstandigheden hebben moeten werken? Graag een reactie van de wethouder.
Dan de aard van het werk. Volgens de wethouder is het werk dat bij De Rotonde wordt verricht volwaardig productie- en inpakwerk zoals dat in veel fabrieken plaatsvindt. Een bijzondere opvatting. Op de eerste plaats omdat dit ambtelijk wordt tegengesproken: volgens ambtenaren is het werk dat in gevangenissen, sociale werkvoorziening en in ontwikkelingslanden wordt gedaan. Het is ook een bijzondere verklaring omdat hij daarmee zegt dat dit werk tegen normale beloning in reguliere bedrijven kan worden gedaan. Impliciet geeft hij daarmee aan dat hij aan verdringing doet op de arbeidsmarkt door mensen regulier werk te laten doen tegenover een bijstandsuitkering i.p.v. het minimumloon.
Voorzitter, dat het werk op een re-integratiecentrum niet altijd spannend en uitdagend kan zijn, snapt de SP uiteraard. Maar het gaat ons om maximale effectiviteit vanuit het perspectief van arbeidsinschakeling. Die is in onze ogen niet gediend bij een combinatie van kinderlijk eenvoudig werk en een onnodig lang traject. De SP vindt dat je een diagnose binnen enkele weken kunt stellen en dat je werkritme en werknemersvaardigheden ook gemiddeld binnen 3 maanden kunt opdoen, zeker gezien het feit dat de populatie bij De Rotonde als kansrijk op de arbeidsmarkt wordt gezien. Mensen onnodig lang vasthouden heeft gezin. Wij roepen het college op om creatief te zijn door een meer modulaire aanpak op maat toe te passen, door toeleiding naar echte bedrijven, door andere vormen van binding aan en focus op werk te organiseren. Maar de reactie van het college is vooral conservatief en defensief.
Voorzitter, ik wil schetsen tot wat voor trieste situaties deze houding kan leiden. Na onze flyeractie aan de poort bij De Rotonde hebben zich verschillende bijstandsgerechtigden bij ons gemeld om hun verhaal te doen. Een van die personen vertelde ons dat hij ondanks het feit nooit ziek te zijn geweest al 10 maanden bij De Rotonde moet werken, dat hij als "te goed" wordt gekwalificeerd voor vrijwilligerswerk, maar niet voor dagenlang stickers plakken op dozen. Ook vertelde hij over hoe slopend het voor hem is om daar steeds maar eenvoudig werk te moeten doen, zonder indicatie van een trajecteinde, zonder een beeld van een eventuele vervolgaanpak.
Voorzitter, de defensieve houding van het college blijkt ook uit hoe het college omgaat met onze aanbeveling om een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen en periodieke tevredenheidsonderzoeken te houden. Die komen er blijkbaar niet. Waar is het college bang voor? Zijn deze instrumenten niet vanzelfsprekend bij zorgvuldige kwaliteitszorg, respect voor en het serieus nemen van bijstandsgerechtigden? Ik geloofde mijn ogen niet toen ik las dat wethouder Peters een interne medewerker van De Rotonde of de eigen consulent van de bijstandsgerechtigde wil aanstellen als vertrouwenspersoon. Stel hem dan niet aan is ons advies. Je neemt mensen niet serieus als je functionarissen die actief onderdeel zijn van het traject, de mogelijkheid hebben om je te sanctioneren, qua macht en invloed boven jou staan aan te stellen als vertrouwenspersoon. Wij denken dat een onafhankelijk vertrouwenspersoon hard nodig is en dit ten goede zal komen aan de communicatie, relaties en veiligheidsgevoelens van uitkeringsgerechtigden.
Voorzitter, de uitstroomcijfers. Laten we voorop stellen dat de SP alleen maar blij zal zijn met hoge uitstroomcijfers bij De Rotonde. Hoe hoger, hoe beter voor de gemeentekas. Echter, wij vinden het niet correct hoe wethouder Peters om is gegaan met de presentatie van de cijfers. Op de eerste plaats heeft hij richting de raad een percentage van 60% genoemd, zonder daarbij op te merken dat dit een verwacht cijfer is en geen feitelijke realisatie. Daardoor is de raad gewoon op het verkeerde been gezet. Op de tweede plaats zou het correct zijn geweest om daarbij ook te vermelden dat dit cijfer nog niets zegt over de duurzaamheid van de uitstroom en dat ook de uitstroom is meegeteld waar De Rotonde helemaal geen invloed op heeft. Op dit moment is de uitstroom naar werk gewoon 44% voorzitter, zonder dat we weten of deze uistroom duurzaam is. Ik hoor het wel van de wethouder als hij hier anders in staat.
Tot slot voorzitter, roep ik de wethouder op om de raad actief te blijven informeren over de voortgang van de verbeteraanpak bij De Rotonde. Dus zodra er een nieuwe bevindingen van de inspectie liggen of anderszins nieuws is te melden horen we dit graag pro-actief van de wethouder.”

U bent hier