h

SP presenteert alternatieve begroting

3 november 2011

SP presenteert alternatieve begroting


'Sociaal alternatief ligt voor het oprapen'


De bezuinigingsplannen van het college van VVD, VDG, CDA en PvdA zijn niet onontkoombaar. Politiek is een kwestie van kiezen, ook in financieel moeilijke tijden. De SP toont in haar gepresenteerde sociaal alternatief aan dat de forse bezuinigingen op de zorg, cultuur, het minimabeleid en het (sport)verenigingsleven zijn te voorkomen. SP-fractievoorzitter Paul Peters: "Waar het college ervoor kiest om de rekening van het kabinet-Rutte door te schuiven naar ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en minima maken wij andere bezuinigingskeuzes om de solidariteit en het sociale karakter van Oss overeind te houden."

De SP wíl de dreigende sociale afbraak in Oss niet alleen voorkomen, het kán ook gewoon. Het sociaal alternatief ligt voor het oprapen. Deze alternatieve, uiteraard sluitende begroting - die met ambtelijke ondersteuning is opgesteld - kunt u hier downloaden. In hoofdlijnen komt het sociaal alternatief voor Oss neer op de volgende voorstellen.

SP houdt Oss sociaal, in tegenstelling tot het college


1. De zorg voor en ondersteuning van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken (WMO) wordt niet aangetast. De SP snijdt niet in vervoersvoorzieningen en -vergoedingen en breidt de eigen bijdrage niet uit naar woon- en vervoersvoorzieningen.

2. Op het ouderenwerk wordt niet buitensporig bezuinigd: het college wil ruim 25% bezuinigen op het budget van RIGOM. Daarmee worden ondersteuningsdiensten, beweegactiviteiten en de maaltijdservice voor ouderen duurder en minder toegankelijk. De SP past een besparing toe van 10% op het ouderenwerk.

3. Minima blijven meedoen: het armoede- en minimabeleid blijft geheel buiten schot. De kerstpakketten blijven gehandhaafd.

4. Het schoolzwemmen wordt niet afgeschaft voor kinderen uit groep 5 zonder diploma. Dit komt op de eerste plaats ten goede van kinderen, maar ook van het Golfbad dat daarmee met een lager bezuinigingsbedrag wordt geconfronteerd.

5. De SP verhoogt de huurtarieven van sportterreinen en sportzalen niet met respectievelijk 40% en 20% zoals het college wil, maar met 10%.

6. We sparen onze culturele parels en amateurverenigingen zo veel mogelijk: geen bezuinigingen van 10% op bijvoorbeeld de bibliotheek, De Groene Engel en Museum Jan Cunen zoals het college voorstelt, maar een besparing van 5%.

7. Anders dan het college, vermindert de SP het areaal speelruimte niet en stelt de vervanging van bestaande speelruimte niet uit.

8. De investeringsagenda van het college (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijshuisvesting) blijft intact, met uitzondering van het onderzoek cameratoezicht en de pilot buurtbemiddelaars.

Hoe gaan we dat betalen: ons alternatief ten opzichte van het college

1. We snijden nog meer in de kosten van de gemeenteraad en van het college: de vergoedingen voor raadsleden en de salarissen van wethouders worden verlaagd met 20%. De politiek moet het goede voorbeeld geven in financieel mindere tijden.

2. Om deze moeilijke tijden door te komen verhogen we tijdelijk de OZB tussen 2012 en 2015 jaarlijks met 2% extra ten opzichte van het collegevoorstel. Daarmee blijven we ook in 2015 onder het landelijke lastengemiddelde en zitten we in 2015 met de OZB voor een gemiddelde woning (€ 239.000,-) slechts € 1,55 per maand boven het voorstel van het college. De sterkste schouders dragen bij deze maatregel de zwaarste lasten.

3. Financieel positieve resultaten, die zich in 2014 en 2015 gaan aandienen, potten we niet op maar investeren we in mensen. Sparen enkel om het sparen of om niet nader gedefinieerde investeringen te dekken dient geen sociaal doel. Tussen 2012 en 2015 groeit de algemene reserve in het sociaal alternatief wel met ruim € 700.000,- zodat de reserve op een verantwoord peil blijft.

4. En we bezuinigen op meer posten. Maar we bezuinigen anders: veel minder op het sociaal beleid en op cultuur en meer op de openbare ruimte en de bestuurskosten. Hoe ons besparingspakket er exact uit ziet kunt u nalezen in ons sociaal alternatief.

Download hier ons sociaal alternatief.

U bent hier