h

Problemen bij leerlingvervoer

13 juli 2011

Problemen bij leerlingvervoer

lmOnlangs is het nieuwe beleid rondom het leerlingenvervoer in de praktijk gebracht. Als SP hebben wij ons tegen een aantal aspecten van dit nieuwe beleid, zoals de eigen bijdrage, de versobering in de begeleiding en de grensleeftijd van kinderen om zelf te moeten reizen, hevig verzet. Wij voorspelden hieromtrent grote problemen voor (ouders van) kinderen die afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer.

Vanaf eind vorige week zijn in verschillende media, waaronder Dtv en Brabants Dagblad, geluiden te horen en te lezen over ouders van kinderen die opeens geen recht meer hebben op het leerlingenvervoer, waar ze dat eerst wel hadden. Deze ouders geven aan geconfronteerd te worden met grote problemen en veelal geen oplossing te zien.

Hieronder de vragen aan het college van B&W.

Is het college van B&W op de hoogte van de problemen zoals ouders die nu ervaren met het nieuwe beleid rondom leerlingenvervoer? Er zijn ouders die hun kind naar een andere school moeten doen, omdat ze het niet geregeld krijgen met het vervoer. Is het college van B&W het met de fractie van de SP eens dat dit onwenselijk is?

Deelt het college van B&W de mening dat het belangrijk is dat kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen reizen? En dat voor sommige kinderen hier begeleiding bij nodig is?

Wethouder Peters stelt in het Brabants Dagblad dd. 9 juli dat het leerlingenvervoer er niet is om de problemen van ouders op te lossen. Echter, leerlingenvervoer is er voor kinderen met een beperking. Dat is geen keuze voor een ouder, maar een feit waarmee je als ouder geconfronteerd wordt en wat zorgt voor een zwaardere belasting van het gezin. Is het college van B&W van mening dat het oneerlijk is om juist bij deze ouders de rekening van de bezuinigingen te leggen?

Richting ouders wordt vanuit de gemeente Oss actief gecommuniceerd dat als alternatief voor het leerlingenvervoer per bus, kinderen de fiets moeten nemen. In de raadsvergadering van 19 mei 2011 heeft de SP, samen met Groenlinks, een amendement ingediend om de leeftijd waarop een kind zelf moet fietsen niet 9 jaar te maken, maar 11 jaar. Dit aangezien kinderen pas op hun 11e jaar over een verkeersdiploma kunnen beschikken. Voor die tijd kan er dus überhaupt niet zomaar vanuit worden gegaan dat kinderen op een veilige manier, zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen. Is het college van B&W, gezien de klachten die zo spoedig al komen, het bij nader inzien met de fractie van de SP en Groenlinks eens en bereid de leeftijd waarop recht is op leerlingenvervoer te verhogen naar 11 jaar in plaats van 9 jaar?

Tevens zijn er klachten over de wijze van communicatie van de gemeente Oss richting ouders van kinderen die gebruik maakten van het leerlingenvervoer. Ouders geven aan dat de wethouder onbereikbaar is voor commentaar. Is het college van B&W bekend met deze signalen? Ouders hebben nog niet allemaal een brief ontvangen. Bezwaar maken moet schriftelijk. Dit moet binnen zes weken. Maar voordat de brief binnen is, het bezwaar ingediend en behandeld, is de schoolvakantie voorbij en zien ouders zich direct voor een probleem geplaatst. Is de gemeente het met ons eens dat dit niet zorgvuldig is?

En is het college van B&W het met de SP eens dat de veiligheid van onze kinderen nooit in gevaar mag komen en dergelijke maatregelen uiteindelijk ten allen tijden maatwerk dienen te zijn? Is het college van B&W bereid om spoedig in contact te treden met de ouders die grote problemen ondervinden rondom het nieuwe beleid van leerlingenvervoer om met hen naar een maatwerkoplossing te zoeken?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Lilian Marijnissen, SP fractie

U bent hier