h

Kloof tussen SP en VVD te groot

16 december 2010

Kloof tussen SP en VVD te groot


Paul PetersDe SP, VDG, VVD en PvdA hebben de afgelopen week een vijftal verkennende gesprekken gevoerd om te bezien of het mogelijk is om de coalitieonderhandelingen te openen. De SP komt tot de conclusie dat een college bestaande uit deze vier partijen geen kans van slagen heeft.

De SP heeft de verkennende gesprekken benut om de voorkeursoptie van de VDG voor een vierpartijencollege serieus te onderzoeken. De fractie en het bestuur van de Osse SP hebben de balans van deze gesprekken opgemaakt en zijn tot de slotsom gekomen dat de kloof tussen de SP en de VVD te groot is. Tijdens de gesprekken stonden de aanstaande bezuinigingen centraal. Bijna 200 bezuinigingsmogelijkheden zijn besproken, waarbij iedere partij heeft aangeven wat haar standpunt is. De verschillen tussen de SP en de VVD zitten voornamelijk in de visies op het beleid voor mensen met een laag inkomen, de zorg voor ouderen en mensen met een beperking en het cultuurbeleid.

De SP is trots op de sociale voorzieningen die in Oss zijn opgebouwd en wil deze handhaven. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen voor minima, ouderen en gehandicapten. Mensen waar we solidair mee moeten zijn, zeker nu de economische crisis hard om zich heen slaat en vooral zij daar de dupe van dreigen te worden. Solidariteit vormt de kern van de maatschappijvisie van de SP. Met name de VVD heeft tijdens de verkennende gesprekken er blijk van gegeven behoorlijk ver van deze gedachte af te staan. De liberalen willen ruim € 2,5 miljoen bezuinigen op het sociale beleid, bijvoorbeeld op voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, gehandicapten en ouderen. Zo willen zij eigen bijdragen invoeren en helemaal af van vervoersregelingen voor mensen die om goede redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of de Taxihopper.

Oss kent een prima minimabeleid, zoals bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en andere regelingen. Deze zijn bedoeld om armoede te bestrijden en volwassenen en kinderen in staat te stellen mee te doen in de samenleving. De economische crisis en het huidige regeringsbeleid zorgen ervoor dat de komende jaren meer mensen een beroep zullen doen op het Osse sociale beleid.

Ook op het gebied van cultuurbeleid is er een kloof. De SP wil de culturele voorzieningen op een aanvaardbaar niveau houden. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid en uitstraling van de stad. Door de rijksbezuinigingen wordt de cultuursector al zwaar getroffen. De VVD wil daarbovenop ook plaatselijk stevig korten op de budgetten van de Lievekamp, De Groene Engel, Muzelinck en Museum Jan Cunen. Het gloednieuwe Stadsarchief wordt in de plannen van de VVD helemaal opgeheven.

Vertrouwen vormt de basis van alle vormen van samenwerking, zeker van een bestuurlijke coalitie. Dat vertrouwen heeft de SP niet in een coalitie met de VVD. De Osse VVD maakt onderdeel uit van een regeringspartij die uit is op een kleinere overheid, uitverkoop van de publieke sector, afbraak van de sociale werkvoorziening, lagere uitkeringen en een soberder minimabeleid. Die band zal ongetwijfeld voor spanningen zorgen in een eventuele coalitie, terwijl Oss de komende jaren juist een stabiel college nodig heeft met een krachtig sociaal beleid. Veelzeggend is dat de Osse VVD nog tijdens de verkiezingscampagne pleitte voor bijvoorbeeld een sterke versobering van het minima- en armoedebeleid.

De SP realiseert zich uiteraard dat er fors bezuinigd moet worden. De partij heeft in de verkennende gesprekken haar verantwoordelijkheid genomen en aangegeven waar bezuinigingen mogelijk zijn voor een bedrag van € 10 miljoen.

De SP vindt een coalitie met de VDG, PvdA, aangevuld met VVD kortom geen reële optie. Zij gelooft er niet in dat eventuele onderhandelingen de kloof met de VVD zullen beslechten. Dit standpunt heeft de SP vandaag kenbaar gemaakt aan informateur Jules Iding en de fracties van VDG, VVD en PvdA.

De SP is zich ervan bewust dat de sleutel nu bij de VDG ligt. Na de verkiezingen van 24 november jl. sprak de SP haar voorkeur uit voor voortzetting van de huidige coalitie van SP, VDG en PvdA. Deze drie partijen hebben de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt en hebben nog steeds een ruime meerderheid. De SP heeft vandaag richting VDG en PvdA opnieuw uitgesproken voorstander te zijn van de voortzetting van de huidige coalitie en daar vertrouwen in te hebben. De partij realiseert zich dat ook in die coalitievorm een sluitende begroting moet worden gerealiseerd, maar is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Daar hoort uiteraard ook het sluiten van compromissen bij en daartoe is de SP bereid. Als er wordt gekozen voor een andere coalitie, zal de SP met overtuiging haar rol oppakken in de oppositie om daar de belangen te behartigen van de inwoners van Oss en de dorpen.

Namens fractie en bestuur SP-afdeling Oss,

Paul Peters

zie ook de toelichting van Jules Iding en Paul Peters op D-tv

U bent hier