h

Ambulante handel in winkelcentrum De Ruwaard

6 december 2009

Ambulante handel in winkelcentrum De Ruwaard


Brief aan wethouder van Loon

Op verzoek van het bestuur van de Vereniging van winkeliers van bovengenoemd winkelcentrum hebben wij een gesprek gevoerd over de plannen die hen zijn voorgelegd betrekking hebbende op het toestaan van zogenaamde ‘ambulante handel’ o.a. in en om het betreffende winkelcentrum.

Uitgaande van het feit dat bepaalde vormen van ambulante handel voor meer “leven” en meer publiek in het centrum zou kunnen zorgen, zijn de gezamenlijke winkeliers, met enige reserve, positief over de plannen. Ook de activiteiten die zij zelf regelmatig ontwikkelen zouden daarbij aan kunnen sluiten.

De reserve ten aanzien van het nu voorliggende plan is terug te voeren op het kennelijk ontbreken van beleid ten aanzien van toezicht op en weren van sterk concurrerende activiteiten aangaande de gevestigde winkeliers. Immers, de huren voor de vestigingsplaatsen in het winkelcentrum zijn relatief hoog ten opzichte van de te behalen omzetten in dit toch sterk buurtgebonden centrum. Daarnaast is de bezetting/diversiteit zodanig dat een vorm van ‘oneerlijke’ concurrentie sterk verstorend zou kunnen werken en juist de diversiteit zou kunnen aantasten.

Het bestuur van de vereniging zou graag, uitgaande van de positieve insteek met betrekking tot de plannen, met u deze problematiek willen bespreken. Een en ander als vervolg op de inspraakronde en na overleg met de betrokken winkeliers in het winkelcentrum. Op ons advies zal het bestuur u daartoe op korte termijn benaderen voor het maken van een afspraak.

In het vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groeten,

Albert Arends en Cees Groot
SP Afdeling Oss

U bent hier