h

SP raadslid schrijft open brief over golfbad

23 mei 2008

SP raadslid schrijft open brief over golfbad

SP raadslid Jan van der Doelen schrijft een open brief aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Ras

Open Brief aan Fractie voorzitter C.D.A. Jan Ras

Plaats en datum Oss 22-5-2008

Geachte heer Ras,

Na de afgelopen verkiezingen is er door het nieuwe College in het collegeprogramma de afspraak gemaakt dat er extra geld vrijgemaakt zou worden voor een wedstrijdbad. Bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling werd dat ook opgenomen.

Ondertussen, terwijl het Golfbad zijn plannen verder kon ontwikkelen, kwamen ook de plannen voor de Talentencampus bij het T.O.P. Oss stadion steeds meer in beeld. Daar rees de vraag of het niet gunstig zou zijn om voor de aanstormende talenten het nieuwe wedstrijdbad bij de Talentencampus te bouwen. Het college heeft een verkennend onderzoek laten verrichten naar de financiële consequenties en op welke locatie (Golfbad of Talentencampus) het wedstrijdbad het snelst en onder de gunstigste voorwaarden gebouwd zou kunnen worden. Uit dat onderzoek werd duidelijk dat het weinig uitmaakte in tijd en geld waar het wedstrijdbad gebouwd zou worden, en de uiteindelijke beslissing is vervolgens overgelaten aan het bestuur van het Golfbad.

Het bestuur besloot daarop dat hoe dan ook het wedstrijdbad bij het Golfbad moest komen. Onze fractie vond dit een onverstandig besluit en heeft dit ook in de raadscommissie gezegd, omdat wij als enige vonden dat, gelet op het feit dat het Golfbad inmiddels 25 jaar oud is en dus bijna afgeschreven én op de huidige locatie tegen zijn grenzen aanloopt, het ons onverstandig leek om daar nu nog grote investeringen te doen. Die twijfel werd vervolgens door meer fracties gedeeld zodat in de begroting een bedrag werd opgenomen om een fundamenteel onderzoek te doen naar de toekomst van het zwemwater in Oss. Dit is zo ook met het Golfbadbestuur overlegd en het bestuur heeft daar ook mee ingestemd.

Het Golfbadbestuur, deels bestaande uit oud-politici, is toen achter de rug van het college om en via de pers politieke partijen gaan bewerken. Onder aanvoering van de heer Jan Ras brak de hel los: ‘weggegooid geld, een schande en wethouder Ermers kon maar beter vertrekken en onderwijl moest burgemeester Klitsie de gesprekken met het Golfbadbestuur maar gaan doen’. Gelukkig hield de wethouder zijn rug recht en, zoals later zou blijken, ook terecht.

Want wat schetst de verbazing van onze fractie als ten gevolge van het 25-jarig bestaan van het Golfbad er een interview in de pers verschijnt met de directeur van het Golfbad. Daarin laat hij weten dat het Golfbad op de huidige locatie tegen zijn grenzen aanloopt. De nieuw te ontwikkelen Talentencampus had een alternatief kunnen zijn, niet alleen voor het wedstrijdbad maar misschien ook wel voor een complete verplaatsing van de zwembadvoorziening. Was dat niet ook de gedachtegang voor het geplande onderzoek waar het Golfbadbestuur zich toen (ondanks eerdere toezegging om medewerking) samen met u zo tegen heeft gekeerd? Een onderzoek dat uiteindelijk dan ook niet meer is uitgevoerd. Helaas, zou je na de uitspraken van de directeur nu kunnen concluderen.

In mijn ogen en die van mijn fractie blijkt hieruit de onbetrouwbaarheid, of misschien kan ik beter zeggen ondeskundigheid, van bestuur en de directie van het Golfbad. Men heeft alle fracties en met name de oppositie benaderd om tegen alle logica in hun zin door te drijven. Er was het nodige op te merken bij zowel de inhoud van de plannen als bij de beoogde locatie voor de uitbreiding. Maar het Golfbadbestuur wilde dat liever niet en vanwege de stellingname van de meerderheid van de Raad is een grondige afweging ook niet meer gemaakt.

De eerste plannen bestonden uit een kale hal ingeklemd tussen spoorlijn en Golfbad. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit verwees dit plan op goede gronden naar de prullenbak. Zowel het oude als het nieuwe plan paste helaas niet in het bestemmingsplan zodat een tijdrovende ontheffingsprocedure gevolgd moest worden. Vanwege een lastige verkeersafwikkeling ter plekke moeten er nieuwe en dure parkeervoorzieningen worden aangelegd. Uiteraard kreeg het College de schuld van de vertraging en van alle meerkosten. Het wedstrijdbad is inmiddels bijna een miljoen euro duurder geworden en uit de ingediende begroting blijkt dat aan de degelijkheid van de dekking best getwijfeld mag worden. Er komen heldere signalen van de beoogde gebruikers dat ze waarschijnlijk geen gebruik zullen maken van het bad en zeker niet bij de gedachte huurprijzen. Waarom dan al die investeringen doen en dan nog wel op een plaats waar de directie inmiddels zelf vraagtekens bijzet? Opvallend genoeg wel pas op het moment dat de lening is toegezegd en de vergunning binnen is.

Straks moet de Raad zich uitspreken over de vraag of men een dikke 3 ton beschikbaar wil stellen voor de extra parkeerplaatsen bij het bad. Een deel van de extra kosten. En het is nog maar zeer de vraag of het daar bij blijft gelet op het feit dat het bouwbedrijf dat het bad zou gaan bouwen inmiddels failliet is verklaard. Wordt het niet nog duurder als er straks een nieuwe aannemer gezocht moet worden?

Ik weet niet of nu ruimte is gekomen voor alsnog een bezinning op de bouw van het wedstrijdbad. Maar een excuus van degene die het hardst fulmineerde tegen de plannen van wethouder Ermers voor zijn onderzoek naar de toekomst van het zwemwater in Oss zou ik hierbij wel op zijn plaats vinden.

Met vriendelijke groet ,
Jan van der Doelen
SP raadslid

U bent hier