h

SP stelt vragen over Heus Brokking

1 december 2003

SP stelt vragen over Heus Brokking

41 vragen van de SP-fractie aan het college van Burgemeester en Wethouders te Oss inzake De Heus Brokking in Ravenstein. In het Brabants Dagblad van 1 december wordt melding gemaakt van het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders om De Heus Brokking een nieuwe milieuvergunning te verlenen. Ons bereiken signalen van bevreemding en verontrusting vanuit de bevolking van Ravenstein. Ook als SP-fractie volgen wij deze ontwikkelingen zeer kritisch. Indien mogelijk ligt immers verplaatsing van het bedrijf voor de hand.

Naar aanleiding daarvan hebben wij als SP-fractie de volgende vragen:

 • Wordt er door De Heus Brokking al enige tijd meer geproduceerd dan de toegestane hoeveelheid?
 • Wat is de toegestane capaciteit op jaarbasis?
 • Is er een geheel nieuwe productielijn aangelegd en is die reeds in werking gesteld?
 • Wat zijn de tijden waarop De Heus Brokking toestemming heeft om te produceren?
 • Heeft of krijgt De Heus Brokking toestemming om ook tijdens de avond of nacht te produceren?
 • Krijgt De Heus Brokking toestemming op zaterdag en zondag te produceren?
 • Zo ja, wat is hiervan de reden?
 • Wil de Gemeente Oss de mengvoederfabriek De Heus Brokking fors laten uitbreiden?
 • Klopt het dat de productie verhoogd wordt van 140.000 ton naar 250.000 ton?
 • Zo ja, welke motieven liggen dan hieraan ten grondslag?
 • Klopt het dat er vergunning wordt verleend voor de aanleg van een nieuwe aanvoerweg door de uiterwaarden?
 • Wordt er ook vergunning verleend voor de bouw van 7 meter hoge schoorstenen?
 • Welke voorwaarden worden door de gemeente aan het bedrijf gesteld om de nadelige effecten te vermijden?
 • Klopt het dat een afdeling van de gemeente Oss heeft geconstateerd dat het concern in overtreding is?
 • Zo ja, om welke overtredingen gaat het dan?
 • Klopt het dat het hierbij gaat om bestaande milieunormen die door het bedrijf worden overschreden?
 • Is er door de gemeente in het verleden aangekondigd om op te treden tegen het concern?
 • Indien ja, wanneer en op welke wijze?
 • Is er opgetreden tegen het concern?
 • Indien ja, wanneer en op welke wijze?
 • Zijn er door de gemeente onderzoekingen verricht t.b.v de milieuklachten van de omwonenden?
 • Indien ja, wanneer en welke onderzoekingen zijn er verricht?
 • Zijn er overtredingen geconstateerd?
 • Zo ja welke?
 • Welke maatregelen heeft de gemeente n.a.v. geconstateerde overtredingen genomen?
 • Moeten er nog maatregelen getroffen worden?
 • Wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe milieuvergunning?
 • Wat is de reden om hieraan mee te werken?
 • Worden door deze nieuwe vergunning alle huidige overtredingen gelegaliseerd?
 • Bestaat er de mogelijkheid om de nieuwe vergunning terug te draaien in het kader van richtlijnen voor de rivier?
 • Gaat Rijkswaterstaat nooit akkoord met de aanleg van een nieuwe weg in het buitendijkse terrein?
 • Zo ja, waarom niet?
 • Welke problemen spelen er in Den Bosch t.a.v. Koudijs?
 • Wordt de fabriek van Koudijs daar gesloten?
 • Zijn er plannen van het bedrijf om de productie naar Ravenstein te verleggen?
 • Wat is het economische voordeel van De Heus Brokking voor Ravenstein?
 • Wat is het landschappelijk voordeel als De Heus Brokking verdwijnt?
 • Wat is het economisch voordeel als De Heus Brokking verdwijnt?
 • Wat zijn de kosten voor de gemeenschap als De Heus Brokking verdwijnt?
 • Klopt het dat er plannen van de voormalige gemeente Ravenstein waren om de fabriek op den duur te laten verdwijnen?
 • Heeft het voormalige gemeentebestuur een convenant gesloten met De Heus Brokking om tot verplaatsing over te gaan?
 • Wat was de inhoud van dat convenant?
 • Is het niet normaal dat dit convenant door het huidige gemeentebestuur wordt nageleefd?
 • Zo neen, wat is de reden van het college om van standpunt te veranderen?
 • Had het college niet de raad om advies moeten vragen alvorens tot zo'n beleidswijziging over te gaan?
 • Is het college bereid alvorens verdere stappen en besluiten te ondernemen, de zaak ter advisering voor te leggen aan de commissie?
 • Zo nee, waarom niet?
 • Is het college bereid complete openbaarheid in dit dossier te betrachten en de raad onverwijld alle relevante stukken te doen toekomen?

Berry Helmink
Namens de fractie van de SP,

Berry Helmink

Dossier Milieu

U bent hier