h

Comité opgericht om zorg in Vita Nova te verbeteren

13 juni 2003

Comité opgericht om zorg in Vita Nova te verbeteren

De SP en Nu 91 hadden het verzorgend en verplegend personeel, familie en bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst op 5 juni j.l. om eens duidelijk te krijgen hoe de stand van zaken was bij Vita Nova. Dit alles n.a.v. berichten over tekort aan personeel en schrijnende voorbeelden van het tekort aan zorg voor de bewoners.

Dit in tegenstelling tot de berichten van de directie die sprak van het overeind houden van de zorg. In een bomvolle zaal, gevuld met familie, personeel en een directeur van Vita Nova werd duidelijk dat bij allen het water aan de lippen staat.
Het personeel en de familie heeft op deze avond samen met de SP en Nu 91 de handen in elkaar geslagen. Duidelijk werd dat beide de dupe zijn van het personeelstekort.

Dit o.a. door het terugdraaien van het aantal zorguren voor de patiënten door de directie Schrijnende voorbeelden die zowel door familie als personeel genoemd werden en die door allen ontoelaatbaar geacht werden waren o.a.

 • Geen brood meer maar pap
 • Koud eten
 • Onvoldoende tijd en dus geen verschoning van incontinentieluiers
 • Teveel afhankelijk van vrijwilligers, die er godzijdank nog zijn
 • Soms 1 personeelslid op 20 bewoners
 • Te weinig tijd om te douchen
 • Schrik voor de toekomst

De aanwezige directeur kreeg de hele zaal over zich heen toen ze na dit alles gehoord te hebben toch op haar standpunt bleef staan dat er eerst een plan van aanpak gemaakt moest worden om de financiële tekorten terug te dringen.

Zij kreeg van de zaal de boodschap mee om samen met personeel en familie op de barricade te gaan om meer financiën te verkrijgen bij het rijk i.p.v. te korten op personeel. Staande de vergadering werd een comité opgericht bestaande uit SP, Nu 91, personeel en familie. De voltallige vergadering ondersteunde de volgende eisen:

 1. Het personeelstekort moet worden opgeheven, bij ziekte moet er vervanging zijn
 2. Geen inkrimping maar uitbreiding van het personeel
 3. Zorg moet voldoen aan de zorgbehoefte
 4. Niet één keer per 3 weken douchen maar naar behoefte
 5. Er moet rekening gehouden worden met de wensen van de bewoners. Een borreltje, een sigaretje,een wandeling, een uitstapje.
  Vrijwilligers verdienen meer respect van de directie.

Op deze avond is een handtekeningenactie gestart met bovenstaande eisen. Die zullen te zijner tijd aangeboden worden aan de directie.

U bent hier