h

College voor tenminste F 625.000,- in de fout bij de bieding op een agrarisch bedrijf

18 november 2000

College voor tenminste F 625.000,- in de fout bij de bieding op een agrarisch bedrijf

De geschiedenis in chronologie.

Jules IdingRaadscommissievergadering van 23 oktober.
De commissie Stad wordt vertrouwelijk gepeild of zij kan instemmen met een bod op een agrarisch bedrijf aan de Macharenseweg/Spitsbergenweg. De commissie stemt unaniem in met een reëel bod. Het taxatiebedrag wordt niet genoemd, omdat - naar nu blijkt - in de door de externe deskundige mondeling uitgebrachte taxatie van F 2.215.000 gebaseerd was op de agrarische waarde.

Collegevergadering van 14 november.
In een ambtelijk advies wordt het college geadviseerd een bod te doen van F 2.465.000. Daarbij is rekening gehouden met de toekomstwaarde van de grond. Het college besluit onder voorwaarden eigenmachtig tot een bod van F 3.240.000,- onder de voorwaarde dat dit ambtelijk wordt onderbouwd en er duidelijkheid is over de aansprakelijkheid voor de bieding.

Collegevergadering van 15 november.
In het ambtelijk advies wordt gesteld dat een aankoopbedrag van F 3.240.000 niet kan worden onderbouwd. Na consultatie van de extern deskundige wordt ambtelijk geadviseerd maximaal F 2.615.000 te bieden door opwaardering van de huiskavel. Een verdere opwaardering van de losse grond wordt niet verantwoord geacht omdat deze al ruim boven de agrarische waarde ligt en dit leidt tot prijsopdrijving in de toekomst. Voorts wordt ambtelijk geadviseerd de fractievoorzitters te raadplegen of zij met het bod van F 2.615.000 kunnen instemmen, omdat de bieding onherroepelijk is. Het college besluit tegen de adviezen in toch een concurrerend bod te doen van F 3.240.00,- en de fractievoorzitters niet te raadplegen.

Openbare zitting bij de notaris op 16 november
De gemeente Oss is met F 3.240.000,- de hoogste bieder. Het tweede "concurrerende" bod ligt naar het schijnt F 1.100.000 lager dan het bod van de gemeente, nagenoeg op het niveau dat de externe adviseur van de gemeente had bepaald.

Conclusies

  1. Het college en in het bijzonder de wethouder heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van de raadscommissie. Er zou een redelijk bod worden uitgebracht. Dat is niet gebeurd. Het college heeft deskundigenadviezen naast zich neergelegd en een bod uitgebracht dat gespeend is van iedere realiteit.
  2. Het college en in het bijzonder de wethouder vond het niet nodig om via de fractievoorzitters de mening van de raad te peilen bij een maximaal verantwoord bod van F 2.615.000. Hier is sprake van minachting van de raad.
  3. Het college en in het bijzonder de wethouder heeft in de wetenschap dat de raad beslissingsbevoegd is een contract getekend, waarmee hij gewezen is op hoofdelijke aansprakelijkheid dan wel de raad voor het blok zet. Er is hier sprake van manipulatie van de raad.
  4. Het college heeft willens en wetens het risico genomen de gemeente Oss te benadelen voor een bedrag van minimaal F 625.000,-

Consequenties

1. Er dient op zeer korte termijn een onderzoekscommissie uit de gemeenteraad te worden ingesteld - met een onafhankelijke voorzitter - met als opdracht een onderzoek in te stellen naar:
a. - de totstandkoming van het dossier;
b. - de rol van het college en de collegeleden afzonderlijk;
c. - het horen van de externe deskundige en de verantwoordelijke ambtenaren.

2. De verantwoordelijk wethouder dient op voorhand politieke consequenties te trekken:
a. - Hij heeft een cruciale rol gespeeld in het misbruik maken van het vertrouwen van de gemeenteraad , het minachten van de raad en het manipuleren van de gemeenteraad.
b. - Hij had de instemming van de raadscommissie om een reëel bod te doen op het bedrijf. Dat reële bod ligt op basis van onafhankelijk deskundig en ambtelijk advies tussen de 2.215.000 en een uiterste maximum van 2.465.000 gulden. Een hoger bod wordt door de deskundige als een zeer slechte zaak bestempeld en beslist ontraden en in het ambtelijk advies wordt gewaarschuwd voor politieke stampei, wanneer het college vasthoudt aan het gewenste bod van 3.240.000 gulden terwijl de tweede inschrijving aanzienlijk lager ligt. Bij het bod van 2.465.000 wordt ambtelijk geadviseerd om bij de fractievoorzitters te peilen of dit bod kan rekenen op de steun van de gemeenteraad. De uitgebrachte onafhankelijke taxatie bedraagt uiteindelijk F 2.215.000 gulden.

College maakt misbruik van het vertrouwen van de commissie stad. Portefeuillehouder van Orsouw is zijn boekje ver te buiten gegaan.

Namens de fractie van de SP, Jules Iding

U bent hier