h

SP stelt vragen over ambulancehulpverlening

25 september 2000

SP stelt vragen over ambulancehulpverlening

Anneke de Bres heeft namens de SP fractie een brief geschreven naar het college van BenW over de ambulancehulpverlening.

Anneke de BresOss, 25 september 2000.

Betr. ontwikkelingen ambulancehulpverlening.

Vr. ex art.41 RvO.

Aan het college van B en W van de gemeente Oss.

Geacht college,

Ruim een jaar geleden heb ik vragen gesteld m.b.t. de zorgelijke
ontwikkelingen in de ambulancehulpverlening. Het betrof de kwaliteit van de zorgverlening en de arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

In het antwoord schetste het toenmalige college de ontwikkelingen, als de vorming van RAV's, het opstellen van een RAP (regionaal ambulance plan) en afstemming met de GHOR. Tevens wilde het college zich sterk maken voor handhaving van de huidige arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Inmiddels is door de RAV Brabant Noord (=3Dsubregio Brabant Noord, w.o.Oss, en subregio den Bosch) en RAV regio midden Brabant(=3DTilburg) het Regionale Ambulance Plan gepresenteerd. Het thans opgestelde provinciale concept Besluit uitvoering Wet ambulancevervoer is o.a. op dit RAP gebaseerd.

Het RAP gaat uit van een betere spreiding van ambulance's over de regio. Zo wordt in Uden weer een ambulance voor 24 uur gestationeerd. Tegenover deze betere spreiding staat echter een evidente achteruitgang in de paraatheid van de ambulance buiten de kantooruren voor de regio, die met name in Oss en den Bosch het hardste zal aankomen. Momenteel zijn er namelijk voor de regio 9 ambulance's inzetbaar in de avond? nacht? en weekend?uren. In de nieuwe plannen zijn dat er 7. Deze 7 ambulance's zijn weliswaar beter over het gehele gebied verspreid, maar het gemis van 2 inzetbare wagens is daarmee niet te compenseren.

In Oss blijft er in de avond? nacht en weekend?uren slechts 1 ambulance; de piket?wagen, die ons nu zulke goede diensten bewijst, vervalt. Dat dit een regelrechte achteruitgang in de hulpverlening is, wil ik met de 2 volgende situaties toelichten. Reanimatie: thans is de regel, dat bij een reanimatie zo mogelijk 2 ambulance's hulp verlenen. Dit zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn: een tweede wagen is veel te lang onderweg.

Ook wordt het precair wanneer in de avond een patiënt bv. naar Veghel wordt gebracht; dit doet zich regelmatig voor, onder andere i.v.m. krapte bij de IC?Oss. Wanneer zich een 2e spoed situatie voordoet, moet er een ambulance komen uit Uden of den Bosch. Het probleem van gelijktijdigheid doet zich straks ook al voor, wanneer de ambulance bezig is met het vervoer naar het ziekenhuis in Oss: die patiënt zal toch eerst daar naar toe gebracht moeten worden, voordat er naar een andere patiënt gegaan kan worden.

Kostbare tijd kan zo verloren gaan.

Kortom, ondanks betere spreiding van ambulance's over de regio in het RAP t.o.v. de huidige situatie, valt de balans voor de ambulance?hulpverlening met name in de avond? nacht? en weekend?uren voor Oss en de gehele regio negatief uit.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Sinds wanneer bent u op de hoogte van de bovengeschetste problematiek?

2. Bent u met de SP van mening, dat het voor Oss een ongewenste achteruitgang inhoudt?

3. Zo ja, heeft u dan bezwaar gemaakt tegen deze ontwikkeling, en wanneer en op welke wijze is dat gebeurd?

4. Heeft u ook bezwaar gemaakt (hetgeen nog tot en met 28 september 2000 mogelijk is), tegen het provinciale ontwerp Besluit uitvoering Wet ambulancevervoer?

5. Zo niet, bent u voornemens dit alsnog te doen?

6. Mogen wij er van uitgaan, dat u de intentie van het vorige college m.b.t. de arbeidsvoorwaarden van het personeel tot uitvoering brengt?

7. Zo niet, welk standpunt neemt u dan in m.b.t. de arbeidsvoorwaarden?

Namens de fractie van de SP, Anneke de Bres.

U bent hier