h

Ontwerpbesluit Wet Ambulancevervoer

28 september 2000

Ontwerpbesluit Wet Ambulancevervoer

Aangezien het college van BenW van Oss niet kan ingaan op het voorstel van Anneke de Bres om kanttekeningen te maken bij de prov. plannen betr. het ambulance vervoer in onze regio, heeft het district Brabant noord-oost van de SP onderstaande opmerkingen gemaakt aan het adres van het college van gedeputeerde staten.

Anneke de BresOss, 28 september 2000.

Betr. ontwerpbesluit Wet Ambulancevervoer.

Aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant.

Geacht college,

Namens de SP district Brabant noord-oost wil ik reageren op het ontwerp besluit van de Wet Ambulancevervoer. Na bestudering van het ontwerp besluit, het voor onze regio van belang zijnde RAP Hart voor Brabant, en na gesprekken met diverse betrokkenen zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de in het RAP voorgestelde invulling van de ambulancehulpverlening in de avond-, nacht- en weekenduren tekort schiet. Het behelst namelijk een achteruitgang van nu 9 naar straks 7 beschikbare ambulance´s in de regio Oss- ´sHertogenbosch. De mening van de RAV´s, dat dit verlies op te vangen is door efficientere planning en meer flexibiliteit/mobiliteit en een betere spreiding van de ambulance´s delen wij niet.

Weliswaar juichen wij de betere spreiding over het gebied van harte toe, daar dit in princiepe een verkorting van de aanrijtijden betekent. Maar, het probleem zit hem vooral in het geval van gelijktijdige vraag naar ambulancehulp in de buiten-kantoor-uren. Wanneer bijvoorbeeld de Osse ambulance onderweg is met een patient naar Veghel, of den Bosch, en er doet zich een spoed situatie voor, dan kunnen wij nu rekenen op de
piket-ambulance. In de nieuwe situatie moet er een wagen komen uit bijvoorbeeld Uden, Grave of den Bosch. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. Dergelijke gelijktijdige hulpvragen doen zich met steeds grotere regelmaat voor, oa. door opname stops in het Osse Ziekenhuis. Ook de vergrijzing
draagt hieraan bij; van belang is voorts, dat een hartinfarct veelal ontstaat in het tweede gedeelte van de nacht, evenals benauwdheid door chronisch hartfalen. Ook de onveiligheid van de Brabantse wegen speelt een rol.

In het RAP Hart voor Brabant wordt de faalkans van de voorgestelde ambulancevoorziening berekend. Gesteld wordt, dat de faalkans minder dan 5% bedraagt, wanneer er gewerkt wordt met ook ‘s nachts 7 parate ambulance´s. In de media, ic het Brabants Dagblad van 27 sept jl. heeft de interim manager dhr Bardok echter gesproken van 3 parate wagens, en 4x aanwezigheidsdiensten. De faalkans bij dat scenario is groter dan 5%. Wat gaat het worden in 2001? Wij vragen ons bovendien af, waarom we een faalkans van 5% zouden moeten accepteren. Verder hebben wij onze bedenkingen bij de ongetwijfeld correcte berekeningen. Op papier kun je daarmee wellicht aan een wettelijke verplichting voldoen; maar wat is dat waard, wanneer het in de dagelijkse praktijk betekent, dat een moeder die aan het bevallen is een kwartier op de ambulance moet wachten? Of een reanimatie niet op tijd gestart of door deskundigen overgenomen kan worden?

Wij zijn van mening, dat door een betere spreiding en efficientere aansturing winst behaald kan worden. Maar wij willen ons hiermee niet rijk
rekenen, in de zin van op voorhand inkrimpen van het huidige aantal beschikbare ambulance´s.

Ons voorstel is: de voorgestelde betere spreiding en andere maatregelen uitvoeren, en het aantal ambulance´s handhaven. Laat vervolgens de praktijk van bijvoorbeeld een jaar uitwijzen, of we met minder ambulance´s toekunnen. Is dat het geval, dan staat niets die vermindering meer in de weg. Maar, het zou niet de eerste keer zijn, dat de werkelijke praktijk de op papier berekende scenario´s niet waarmaakt, en dan kun je beter beginnen op een manier, die geen mensenlevens op het spel zet.

Namens de SP, district Brabant noord-oost,

J.C. de Bres- de Langen.

U bent hier