h

Problemen bij zorggroep 't Zicht

20 augustus 2017

Problemen bij zorggroep 't Zicht

De afgelopen periode is de SP benaderd door enkele ouders en cliënten die bij “t Zicht in zorg zijn geweest. Zij hebben negatieve ervaringen opgedaan, en vervelend was dat zij voor hun klachten geen gehoor vonden.

Klachtenprocedures waren er niet, gesprekken liepen op niets uit. Een behoorlijke groep cliënten met hun ouders is daar dus weggegaan en heeft daar schade aan ondervonden.

Men vroeg zich ook af wat er wordt gedaan met de zorggelden. De SP is van mening, dat zorggelden aan goede zorg besteed moeten worden.  Tevens hebben wij als raadsleden van de SP de verantwoordelijkheid voor goede zorg.

Na diverse gesprekken met cliënten hun ouders en personeelsleden ( allen mensen die nu niet meer bij ’t Zicht zijn) hebben wij gemeend om  kritische vragen voor te leggen aan het College. De SP wil dat er een onderzoek komt en dat de zorg weer zorgvuldig geregeld is.

Hier het verhaal over het verloop van het onderzoek en de vragen aan het college van B en W

Inleiding

Zorggroep ’t Zicht biedt zorg, beschermd en begeleid wonen, dagactiviteiten en werk voor (jonge) mensen die kampen met autisme, een psychiatrische aandoening of andere beperkingen.

Op de website geeft ’t Zicht uitleg over de werkwijze: “Wij verleggen de focus, in de veilige omgeving van ‘t Zicht is er acceptatie en mag je zijn wie je bent, inclusief je plussen en je minnen. Deze aanpak brengt ontspanning en ruimte voor goede momenten, onvermoede talenten en een ander perspectief.”

Zorggroep ’t Zicht beschikt over een aantal locaties waar ze de verschillende mogelijkheden van zorg aanbieden: Een kloosterhuis in Oss, een gezinshuis in Reek en Geffen, een aantal plaatsen voor individueel beschermd wonen in de omgeving van Oss en een talententuin in Oss voor arbeidstraining.

 

Zorgverlening en vergoeding

De meeste cliënten worden op basis van een door de gemeente vanuit de WMO verstrekt persoonsgebonden budget (PGB) en “Zorg in natura” (ZIN) betaald. Vanaf mei 2016 heeft de gemeente Oss een overeenkomst met Zorggroep ’t Zicht voor het leveren van zorg. De gemeente heeft in oktober 2016 een onderzoek gedaan en aanbevelingen gegeven zoals dit staat vermeld op de website van de gemeente Oss. De resultaten van het onderzoek blijken totaal niet overeen te komen met de klachten die wij horen, daarover hieronder meer.

 

Klachten

De afgelopen periode is er bij de SP een toenemend aantal klachten gekomen over Zorggroep ’t Zicht.Vrijwel de meeste klachten komen van bewoners en cliënten of hun ouders. In een enkel geval komen er klachten van de buren van de Zorggroep. Zo was er in Reek sprake van ernstige overlast. Buurtbewoners en directie kwamen na gesprekken niet tot een oplossing. Uiteindelijk moesten de buurtbewoners naar de rechter om einde te maken aan de overlast.

 

Bij SP raadsleden en de SP Hulpdienst komen er vragen en klachten over Zorggroep ’t Zicht, locatie het klooster in Oss. De vragen en klachten hebben vooral betrekking op de behandelingbejegeningproceduresde financiering en over de klachtenprocedures.

 

De SP heeft naar aanleiding van hun klachten en vragen met een aantal ouders van bewoners en cliënten gesproken. Bewoners en cliënten hebben zeer vervelende ervaringen opgedaan en willen zelf het liefst niet meer op die periode terugkijken. Ook zijn er gesprekken geweest met personeel. Helaas willen die uit angst voor represailles allemaal anoniem blijven. Niet alleen het personeel, ook de meeste ouders durven niet goed met hun grieven naar buiten te treden.

 

Wat gaat er mis bij Zorggroep ’t Zicht? 

Op hun website vermeldt Zorggroep ’t Zicht dat zij van de gemeente Oss geen toeslag krijgen voor normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventaris component (NIC). Zij verhalen dit op de bewoners. Bewoners betalen een hoge bijdrage CAK. Eigen bijdragen voor wonen zijn verhoogd van 300 naar 500 euro. Voor extra service moeten bewoners een servicekaart kopen. Maar ouders, bewoners, personeel hebben geen idee waar al dat geld aan besteed wordt. Niet aan een zinvolle dagbesteding. Er was een timmerwerkplaats. Er zou een winkeltje komen. Geen van beide zijn er nog.

Uit de gesprekken blijkt dat er voortdurend te weinig toezicht en begeleiding is. Een cliënt: “Ik kon gerust één of twee dagen in bed blijven liggen, er was niemand die dat merkte. Met medicatie wordt zeer onzorgvuldig omgegaan. Tijdens de avonddienst zijn er geregeld slechts  twee jonge personeelsleden op 30 bewoners, zowel pubers als volwassenen. Er heerst een gevoel van onveiligheid, er is makkelijk aan drugs te komen.

Na gesprekken met de leiding van Zorggroep ’t Zicht zijn er beloften gedaan naar ouders en bewonersen cliënten. Geen van die beloften zijn waargemaakt. Verschillende ouders en cliënten zijn na conflicten over slechte begeleiding en slechte onderlinge communicatie weggegaan bij Zorggroep ’t Zicht.

 

Klachtenprocedure

Tot voor 3 maanden terug was er ook geen klachtenprocedure bij Zorggroep ‘t Zicht. Onlangs is er een klachtenprocedure waarbij sprake is van een externe klachtenfunctionaris en een vertrouwenspersoon. Maar de klacht wordt uiteindelijke behandeld en afgewerkt door de directie. De directie bepaalt ook of de klacht ontvankelijk is of niet. De op de website vermelde klachtenprocedure biedt niet veel hoop op een zorgvuldige, transparante en onafhankelijke afwikkeling van klachten. Ouders geven dan ook aan dat ze met hun klachten nergens terecht kunnen. Zij voelen zich onmachtig en hebben ernstige zorgen over de bewoners en cliënten die er nu verblijven. Intimidatie en gebrek aan professionaliteit zijn de termen die ouders en personeelsleden gebruiken. Het verloop onder bewoners, cliënten en medewerkers is hoog. In de afgelopen twee jaar zijn er 20 bewoners / cliënten, 3 vrijwilligers en 11 personeelsleden vertrokken.

Oprivacy redenen en vanwege angst voor represailles door de leiding van Zorggroep ’t Zicht willen wij niet de namen van de mensen vermelden die met ons gesproken hebben. Verschillende mensen hebben aangegeven op basis van vertrouwelijkheid en eventueel anoniem met de gemeente in gesprek te gaan.

Het zou goed zijn om op basis van anonieme en vertrouwelijke gesprekken en verslagen de klachten verder te onderzoeken.

 

1. Bent u op de hoogte van het grote verloop van bewoners, cliënten en medewerkers bij Zorggroep ‘t Zicht?
2. Zo ja, hebt u geïnformeerd waarom er zo’n groot verloop is bij ouders, bewoners, cliënten en medewerkers van de instelling?
3. Zo nee, gaat u zich op de hoogte stellen van dit verloop en hoe gaat u dit doen?
4. Bent u op de hoogte van de slechte communicatie tussen ouders, bewoners en cliënten en de directie van Zorggroep ‘t Zicht?
5. Klopt het dat er bij Zorggroep ’t Zicht veel Zorg in Natura verstrekt wordt?
6. Klopt het dat een PGB ontraden wordt voor de verstrekte zorg bij Zorggroep ‘t Zicht?
7. Heeft de gemeente ook klachten gehoord over Zorggroep ’t Zicht, zo ja wat hebt u ermee gedaan?
8. Heeft u zicht op de financiële situatie van Zorggroep 't Zicht? Wordt er niet ten onrechte geld verstrekt waar geen zorg of dienstverlening tegenover staat? Is de boekhouding adequaat en op orde?

 

U bent hier