h

Geen nieuwe cultuurtempel.

12 november 2015

Geen nieuwe cultuurtempel.

Foto: Brabants dagblad

College wil 6 tot 7 miljoen reserveren  voor cultuurtempel(s) maar bezuinigt op zorg en  cultuur. De grote bezuinigen op het gebied van cultuur (Museum, Muzelinck, Stadsarchief)worden niet teruggedraaid door dit college. Maar wel wordt er door hen aangekoerst op een nieuwe cultuurtempel ergens in het centrum.

Dus moet het stadsarchief nu weg uit de Peperstraat om straks weer met de bibliotheek terug te verhuizen nààr het centrum. Kapitaalvernietiging dus. En dan de aanname dat het centrum wel druk en gezellig gaat worden als de Lievekamp  ergens in het centrum wordt gefrot. Zoals volgens de SP geld van de zorg naar de zorg moet zo moet geld voor cultuur naar cultuur en niet naar gebouwen.

Voor de Lievekamp is geen betere plek te vinden (makkelijk bereikbaar, goede parkeergelegenheid, goede in en uitlaad mogelijkheden, enz.) En als de bibliotheek dan ook nog naar het centrum vertrekt dan krijgen we wel een erg lege saaie "Raadhuisavenue".

De SP en PvdA hebben dan ook een amendment ingediend bij de begroting, zie hieronder.

Amendement: Verplaatsing cultuurcluster

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 12 november 2015.

Constaterende dat:

 • Het college zich in de programma begroting 2016 – 2019 uitspreekt over verplaatsing van één of meerdere culturele functies en als eerste stap de verplaatsing van de bibliotheek ziet.
 • Het college aangeeft dat voor de verplaatsing van de bibliotheek een eerste investeringskrediet nodig is van ongeveer €6,2 tot €7,9 miljoen.
 • De kosten van het verplaatsen van de bibliotheek, de Lievekamp en Muzelinck als gehele cultuurcluster fors hoger zullen zijn.
 • De directeur van de Lievekamp aangeeft dat verplaatsing van het theater niet noodzakelijk is, aangezien de huidige locatie nog prima voldoet, de exploitatie sluitend is en het publiek het theater goed weet te vinden.
 • De directeur van de bibliotheek aangeeft dat de Osse bibliotheek goed functioneert en dat het publiek de weg er naartoe nu ook al in voldoende mate weet te vinden.
 • De hypotheeklasten van de Lievekamp mede gebaseerd zijn op de huisvesting van de bibliotheek. Het gefaseerd verplaatsten van de bibliotheek daarom een fors financieel nadeel met zich meebrengt voor de Lievekamp, dat gecompenseerd moeten worden.
 • De raad tot op heden geen enkel onderbouwd plan heeft ontvangen, dat de omvang van genoemde investeringen rechtvaardigt.

Overwegende dat:

 • Het huidige stadscentrum zware tijden doormaakt als gevolg van de crisis en leegstand in het centrum een steeds groter probleem dreigt te worden.
 • Oss behoefte heeft aan een integrale en breed gedragen visie op het stadscentrum, met investeringen die iets toevoegen aan het huidige aanbod en daarmee meer bezoekers naar het Osse centrum te trekken.
 • Het besluit met betrekking tot de verplaatsing van één of meerdere culturele functies nog niet concreet onderbouwd is en nog niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd is.

Besluit:

 • Af te zien van het nu al budgetteren van een investeringskrediet van €6,2 tot €7,9 miljoen en de daarbij horende structurele reservering van €650.000 vanaf 2018 voor het verplaatsen van de bibliotheek(pagina 87 van de programmabegroting).
 • Het saldo programmabegroting vanaf 2018 te verhogen met € 650.000 tot 2018: € 900.000 en 2019: € 715.000.
 • De tekst op pagina 87 onder het kopje impuls stadscentrum te wijzigen in:

"We komen met een integraal plan voor het centrum in relatie tot de inrichting van de Raadhuislaan en leggen dit plan zo spoedig mogelijk aan de raad voor. In het integraal plan leggen we de focus op vernieuwende winkels en/of voorzieningen die nog niet in Oss aanwezig zijn en de aantrekkingskracht van het Osse centrum verhogen. Nader uitgewerkte plannen voor het Osse centrum nemen we op in de kadernota van 2016".

U bent hier