h

Jan, Adrie, Mari-Anne en Paul bedankt!

22 december 2014

Jan, Adrie, Mari-Anne en Paul bedankt!

Op 2 januari wordt de nieuwe raad geïnstalleerd, een raad met een flink gewijzigde samenstelling. De negen raadsleden en drie commissieleden hebben zich de afgelopen jaren volop ingezet voor het politieke werk in de raad, maar zeker ook daarbuiten. Samen met de andere Osse SP leden is veel werk verzet. Ook na de laatste verkiezingen gaat dat allemaal gewoon door. Bij verkiezingen veranderen de fracties vaak van samenstelling. Raadsleden vinden het, om wat voor reden ook, na één of meer periodes tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen. Bij het opstellen van de kandidatenlijst worden afwegingen en keuzes gemaakt en de uitslag van de verkiezingen kan gevolgen hebben voor het al dan niet kunnen doorgaan als raadslid. Ook de SP fractie verandert vanaf 2 januari. Vier van onze zittende raadsleden keren niet terug in de raad. Daar staat tegenover dat er vier andere, meest jonge mensen voor de SP in de raad terugkeren. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst is bewust gekozen voor deze verjonging. In onze ogen een belangrijke voorwaarde voor continuïteit op de langere termijn.

Vandaag nemen wij afscheid van Jan van der Doelen, Adrie Geerts, Mari-Anne Marijnissen en Paul Peters. Daarmee krijgt deze avond ook historische betekenis. Met het vertrek van drie van de vier SP raadsleden vertrekken de laatste SP’ers uit de raad die direct betrokken zijn geweest bij de oprichting van de SP in Oss. Iedere SP’er die nu in de raad komt is van na die tijd.

Foto: SP OSS

De vertrekkende SP’ers hebben zich alle vier als raadslid zowel binnen als buiten de raad altijd volledig ingezet voor Oss en de Ossenaren. Alle vier hebben ze met hun eigen vaardigheden en eigenaardigheden hun stempel weten te drukken op de politiek in Oss. Drie van de vier zitten al zolang in de raad dat ze zo’n vijf of zes burgemeesters voorbij hebben zien komen. Ik wil vanavond niet van iedereen een hele lijst met activiteiten op gaan sommen. We kennen ze allemaal goed en weten wat ze gedaan hebben.

Jan van der Doelen is één de langst zittende raadsleden. Decennia lang heb jij je namens de SP in de raad ingezet voor de Ossenaren. Maar heel veel mensen in Oss kennen jou als SP’er van je werk in de bedrijven, als aanjager van acties tegen de misstanden bij Willibrordus en BrabantWonen en niet in de laatste plaats als fanatiek voetballer. In de raad heb jij je altijd sterk gemaakt voor de sportclubs die altijd op jouw onvoorwaardelijke steun konden en nog steeds kunnen rekenen. Met jou vertrekt een man met karakter uit de raad. Gelukkig ga je buiten de raad volop door met je werk voor de SP. Ik wil je voor al jouw inzet bedanken, daarom mag ik je namens de Osse SP de zilveren tomaat opspelden. 

Foto: SP OSS

Adrie Geerts heeft slechts één periode in de raad gezeten. Adrie, ik hoef er geen geheim van te maken dat je nog volop de ambitie hebt om door te gaan in de raad. Helaas is het er niet van gekomen. Je hebt de afgelopen jaren op bewonderenswaardige wijze laten zien dat je een enorme dossierkennis hebt en op basis van feiten je politieke afwegingen moet en kan maken. Diepgaand graafwerk in vaak complexe materie is altijd jouw aanpak geweest om onderwerpen op te pakken. Je bent SP’er in hart en nieren en ik hoop dat de SP nog lang van jouw kennis en kunde gebruik kan maken.

Foto: SP OSS

Mari-Anne Marijnissen zit al vanaf midden jaren negentig in de raad. Mari-Anne, je bent lang gelden begonnen aan de kunstacademie en je opleiding afgesloten aan de PABO. Deze combinatie van interesses komen vaak weer terug in je werk voor de SP in de raad en de acties die je in de afgelopen jaren hebt gevoerd. Zoals je zelf zegt komen bij je bezigheden en interesses kind en cultuur altijd weer boven drijven. Als raadslid en als wethouder heb je daarmee flink aan de weg getimmerd: Jongerenraad, de Groene Engel zijn door jouw initiatief in Oss van de grond gekomen. Samen met de SP stond je aan de basis van speeltuin Elckerlyck. Meer recent heb je het verzet tegen de sloop van de cultuur in Oss vormgegeven en gestreden voor het behoud van Museum Jan Cunen en een volwaardig Stadsarchief. Ook jij blijft na het beëindigen van het raadslidmaatschap volop actief bij het politieke werk van de SP buiten de raad.Ik wil je voor al jouw inzet bedanken, daarom mag ik jou ook de zilveren tomaat uitreiken. 

Foto: SP

Paul Peters, een SP’er van het eerste uur. Je bent de afgelopen periode begonnen als fractievoorzitter. We weten allemaal dat je door zeer moeilijke omstandigheden een stap terug hebt moeten doen. Gelukkig hebben we het met elkaar goed op weten te vangen. Niet in de laatste plaats omdat je waar mogelijk steeds bent blijven meedraaien. Ik ben er trots op dat ik jou heb mogen vervangen. Paul, jij bent in mijn ogen een ongeëvenaard organisatietalent. Ik ken je al wat jaren maar nog altijd kan ik mij verbazen over wat jij allemaal voor elkaar weet te brengen. Iedereen in Oss kent het Vierde Beeld, politiek café Zout, Tribuneloop en uit het verleden het Mandelafestival. Natuurlijk doe je dat nooit alleen, maar jij verstaat wel de kunst om op een losse pragmatische manier snel de juiste mensen in beweging te krijgen. Volgens mij ga jij altijd door met de SP en blijf je komen met raad en advies. Gevraagd maar meestal ongevraagd, maar altijd gewaardeerd.Paul, bedankt voor al je werk, in naam van onze SP afdeling mag ik jou ook de zilveren tomaat overhandigen.

Foto: SP OSS

Afscheid nemen is niet altijd makkelijk. Maar ik wil niet blijven hangen in somberheid of melancholie. Jan, Adrie, Mari-Anne en Paul stoppen als raadslid, maar niet als actief SP’er in Oss. Buiten de raad blijven ze volop bezig voor de Ossenaren en gezien de politieke ontwikkelingen van de laatste tijd zal dat steeds belangrijker worden. Tot slot wil ik nogmaals mijn diepste respect uitspreken voor jullie werk als SP raadslid in Oss en jullie daarvoor bedanken. Namens de SP afdeling wil ik jullie een bloemetje aanbieden.

Jan, Adrie, Mari-Anne en Paul: het ga jullie goed.

Tekst: passages uit de bijdrage van fractievoorzitter Jan Zoll, voorgelezen bij het afscheid in de raad.

U bent hier