h

SP stelt vragen over toekomst wijkcentrum D'n Iemhof

26 mei 2014

SP stelt vragen over toekomst wijkcentrum D'n Iemhof

SP-raadslid Mahmut Erciyas heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van wijkcentrum D'n Iemhof in de Ruwaard. Het college lijkt dit wijkcentrum te willen slopen, zonder te zorgen voor vervangende nieuwbouw. De SP keert zich tegen dit voornemen en vindt dat de een na grootste wijk van Oss niet zonder een dergelijke voorziening kan.

Mahmut Erciyas heeft de volgende vragen gesteld:

"Geacht college,

Eind maart dit jaar heeft verantwoordelijk wethouder Hoeksema tijdens een bewonersbijeenkomst in de Ruwaard verklaard te betreuren dat het beeld was ontstaan dat het college al had besloten om wijkcentrum D'n Iemhof te slopen. Onze fractie bereiken nog steeds signalen dat gebruikers van D'n Iemhof worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar alternatieve huisvesting.

De SP verzet zich tegen het plan om D'n Iemhof te slopen en niet te vervangen door een nieuwe accommodatie. Dat zou heel slecht zijn voor de leefbaarheid. De Ruwaard heeft een kloppend hart nodig, waarin verenigingen en clubs, jongeren en ouderen, zorg- en welzijnsorganisaties activiteiten kunnen organiseren en bijwonen. De gemeente krijgt binnenkort veel meer zorgtaken erbij voor ouderen, gehandicapten en jongeren en krijgt daarvoor minder geld van het rijk. Daarom is het zeker nu belangrijk dat er sterke netwerken en samenwerkingsverbanden van instellingen en burgers ontstaan en in stand blijven. Een bruisend wijkcentrum is daarbij onmisbaar.

De fractie van de SP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is behoud van D'n Iemhof of nieuwbouw van een dergelijke accommodatie op een andere plek in de Ruwaard op dit moment nog een reële optie voor u?
  2. Kunt u uw besluitvormingstraject (voorzien van planning) ten aanzien van de toekomst van D'n Iemhof schetsen?
  3. Hoe moeten wij uw treurnis over het ontstane sloopbeeld zien in relatie tot het door de gemeente gestelde in overleggen met het bestuur van D'n Iemhof (17 september 2013), de huisartsen en apotheek (12 september 2013) en tot het door u overgenomen voorstel van 11 december 2013? In beide overleggen is volgens het gespreksverslag het volgende gezegd: "In de tweede fase verdwijnt D'n Iemhof en ontstaat er ruimte voor extra parkeerplaatsen en een plek om een nieuwe huisartsenpraktijk/HOED te ontwikkelen." In het door u overgenomen ambtelijke voorstel heeft u besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om de ontmoetingsfuncties van D'n Iemhof "ergens anders in de Ruwaard" (scholen, boerderij D'n Deel, NME Centrum) onder te brengen. In dit voorstel staat tevens: "Behoud en renovatie van het gebouw op langere termijn ligt niet voor de hand".
  4. Deelt u onze mening dat het ontstane 'sloopbeeld' verklaarbaar is vanuit de hierboven geschetste wijze van communiceren door de gemeente?
  5. Hoe ziet u de discussie rondom D'n Iemhof in de Ruwaard - een stadswijk die veel meer inwoners heeft dan het grootste dorp in de gemeente Oss - in het licht van de forse investeringen van de afgelopen jaren in gemeenschapshuizen in de Osse kernen?
  6. Worden gebruikers van D'n Iemhof aangespoord om op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting? Speelt de gemeente daarbij een rol, en zo ja welke?" 

U bent hier