h

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

De SP heeft hier vorig jaar een alternatieve begroting gepresenteerd en heeft toen laten zien dat je ook op sociale manier kunt bezuinigen en toch de financiën op orde kunt krijgen. De Osse collegepartijen VVD, PvdA, VVG en CDA hebben daar toen niets van overgenomen. Ook de 10 moties die de SP vorig indiende om concrete aanpassingen van de begroting te krijgen haalden het niet.

In de begroting die nu voorligt worden vrijwel geen keuzes gemaakt. Er wordt verwezen naar de onduidelijkheid van de plannen van de nieuwe regering maar het college geeft zelf al aan dat volgend jaar de beer echt losgaat als het op bezuinigen aankomt. Dat die bezuinigingen de solidariteit in Oss verder af zullen breken staat eigenlijk wel vast. Ook deze begroting staat voor vol taal als, eigen kracht, kanteling, moderniseren enz. Allemaal jargon voor bezuinigen en afbraak van sociaal beleid wat in Oss jarenlang fatsoenlijk was.

Inmiddels heeft Nederland een nieuwe regering en de plannen beloven, nog los van de hele discussie over de zorgpremie, niet veel goeds

Zo maar eens een kleine, willekeurige opsomming van de VVD-triomfen waar de PvdA mee heeft ingestemd: Een verlaging van de inkomstenbelasting in de twee hoogste schijven; de derde schijf wordt verlengd; de villasubsidie blijft in stand; de Btw-verhoging waar de PvdA fel tegen was, wordt niet teruggedraaid; er wordt structureel bijna 5 miljard bezuinigd op de sociale zekerheid; WW-rechten worden teruggebracht tot maximaal één jaar; ontslagvergoedingen worden versoberd; de sociale werkplaatsen worden ontmanteld, 60.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking worden geschrapt; nieuwe mensen in de sociale werkplaatsen verdienen niet meer dan het wettelijk minimumloon; de werkloosheid stijgt; dit akkoord houdt de mogelijkheid open om mensen onder het minimumloon te laten werken; de AOW-leeftijd gaat versneld naar 67; nauwelijks maatregelen die flexwerk beperken; de regering legt zich neer bij de komst van Roemenen en Bulgaren per 2014; de studiebeurs wordt afgeschaft; de marktwerking in de zorg wordt versterkt; de zorgverzekeraars krijgen meer macht; er komt een winstuitkering in de zorg; zorgverzekeraars mogen doorgaan met het sluiten van streekziekenhuizen; zij gaan volledig bepalen waar je je zorg krijgt; de huishoudelijke verzorging wordt afgeschaft; dagbesteding verdwijnt; er wordt vijf miljard bezuinigd in de zorg, waarvan bijna drie miljard op de thuiszorg; iemand met een inkomen van 100.000 euro of meer betaalt evenveel ziektekostenpremie als iemand met een salaris van 66.000 euro; de AWBZ wordt uitgekleed; de huren gaan fors omhoog; de publieke omroep levert nog eens 100 miljoen in; en ontwikkelingssamenwerking nog eens één miljard.
Dit is wat de nieuwe vicepremier, Lodewijk Asscher, eufemistisch ‘het leggen van een nieuwe vloer onder de verzorgingsstaat’ noemt. Diederik Samsom omschrijft het als ‘eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken’.
Natuurlijk, het is crisis, en er moeten keuzes gemaakt worden, maar waarom is de PvdA akkoord gegaan met de eis van de VVD om nog eens zestien miljard bezuinigen?
Daar wordt ons land dus niet ‘sterker en socialer’ van.

Overigens staat datzelfde regeerakkoord, net als in Oss bol van de termen als eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, zelfredzaamheid etc. VVD en PvdA bepalen nu landelijk de koers maar ook in Oss. Ik ben benieuw of VDG en CDA in Oss ook op deze koers zitten? Landelijk hoor ik in ieder geval het CDA nu andere dingen zeggen. Voor VDG is dat wat lastig maar in Oss zouden zij wel afstand kunnen nemen van de VVD -PvdA koers. Het zou in iedere geval van lef getuigen. Ik hoor het wel.

Voorzitter, vorige week is er een brei van cijfers bij ons binnengekomen wat liet zien wat gemeentes allemaal te wachten staat met de regeringsplannen. Ik neem aan dat u daarvan geschrokken bent. Dinsdag hebt u daar in het college ook over gesproken en uit uw berekeningen blijkt dat Oss de komende jaren tussen de 10 en 15 miljoen minder krijgt. Daarnaast worden allerlei budgetten verlaagd en specifieke uitkeringen aangepast en dat aangepast zal ook wel een verlaging betekenen. Ik verwacht wel van het college dat zij zsm duidelijkheid geeft aan de raad over de verlaging van budgetten en specifieke uitkeringen en wat dat gaat betekenen voor Oss.
Dit alles maakt wel duidelijk met wat ik in het begin zij dat deze begroting eigenlijk stilte voor de storm is helemaal juist is. De zwaarste klappen zullen volgend jaar vallen.

In uw begroting schuift u alle belangrijke beslissing vooruit. Dat is ook de reden dat de SP dit jaar geen alternatieve begroting gemaakt heeft. Die van het vorig jaar is gewoon nog actueel.

Voorzitter, in de aanbiedingsbrief die bij deze begroting zit suggereert u dat DE raad middels de fundamentele heroriëntatie richting heeft kunnen geven aan de wind die er nu in Oss waait. Een volledig mislukt proces en laten wij nu niet net doen of de hele raad de neoliberale koers van dit college verdedigt.

In deze begroting wordt 1 miljoen bezuinigd om de zaak sluitend te krijgen. Wat opvalt is dat ruim 4 ton aan bezuinigingen wordt afgewenteld op het maatschappelijk werk en de cultuursector terwijl daar het afgelopen jaar al miljoenen op is bezuinigd. Ik had ,van de als sociaal bekend staande partijen, als CDA en PvdA meer verwacht. De andere helft van de bezuinigingen wordt gehaald bij onderhoud openbare ruimte, RO en wonen. Dit lijkt op handjeklap tussen de “linkse” en “rechtse” agenda. Wanneer gaan we nu een bezuinigingsplan zien waarin CDA en PvdA zich zichtbaar sterk hebben gemaakt voor het sociale en culturele beleid.

Voorzitter, dit college kiest ervoor om te bezuinigen op het maatschappelijk werk in Oss terwijl door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij je kunt stellen dat hun werk harder nodig is dan ooit. Ik verwijs ook naar de brief die gestuurd is door Aanzet, MEE, Rigom en Vivaan waarin zij stellen dat zij al steeds meer en beter samenwerken.. Zij stellen ook, terecht, in hun brief dat hun subsidies al jaren niet meer worden geïndexeerd waardoor zij het over 5 jaar gerekend al met 10% minder moeten doen. De organisaties vragen u om de voorgestelde bezuiniging te heroverwegen en wij willen ons daar graag bij aansluiten.

Vorig jaar heeft de Osse cultuursector het al zwaar voor de kiezen gehad met forse bezuinigingen. Dit jaar moest er blijkbaar nog ergens 2 ton vandaan gehaald worden en u hebt toen maar besloten om die over de schutting te gooien naar de professionele cultuurinstellingen als Lievekamp, Muzelick, bibliotheek, ons museum , etc. U hebt dit gedaan zonder aan te geven hoeveel bij welke instelling en waarom. Gewoon over de schutting gooien en zeggen zoek het maar uit. Zo ga je niet met mensen maar ook niet met organisaties in onze stad om.
In uw stuk blijft u zich nog steeds verschuilen achter het woord basisinfrastructuur als het over cultuur gaat. Blijkbaar gaat u uit van de gedachte dat sommige culturele voorzieningen niet van fundamenteel belang zijn voor Oss. U wilt naar een rompstructuur. Kunt u aangeven hoe u op deze gedachte bent gekomen? Ik denk niet dat deze passage per toeval in de begroting is beland. Er worden door externe bureaus onderzoeken gedaan maar ik mis een eigen visie van dit college. Of zijn al die onderzoeken bedoeld om u straks achter te verschuilen.
Daarnaast wordt er gesproken over het inzetten van ZZP-ers voor het cursusaanbod bij de Muzelinck. In veel steden betekende deze koers het einde van het centrum voor kunstzinnige vorming.

En dan ons veelgeprezen verenigingsleven voorzitter. Alle partijen in deze raad hadden het in hun laatste verkiezingsprogramma’s over de onschatbare waarde van het verenigingsleven, het bindmiddel in de samenleving. Vorig jaar hebben onze verenigingen de buikriem al stevig aan moeten halen. Dit jaar is het relatief rustig maar dat is , ja ook hier, stilte voor de storm. U wilt volgend jaar het subsidiebeleid op de schop gaan nemen. Ook hier weer het bekende saneringsjargon. Ik wil daar nog een ding over zeggen: alles wat je afbreekt ben je kwijt. Vaak is dat in jaren opgebouwd maar de kans dat het ooit weer terugkomt is nihil. Ga snijden in de bureaucratie van het subsidiestelsel in plaats van in relatief kleine subsidies voor clubs die het cement van de samenleving vormen.

Voorzitter, ik kom aan het einde van mijn eerste termijn. Deze begroting is duidelijk stilte voor de storm. Er gaat de komende tijd nog veel ellende uit Den Haag komen en dat zullen wij in Oss ook gaan merken. Ook de SP is realistisch en snapt ook best dat niet alles wat uit Den Haag komt in Oss gerepareerd kan worden maar er valt wel degelijk wat te kiezen. Dat hebben wij vorig jaar in ons Sociaal Alternatief al laten zien. Ik mis bij dit college gebrek aan creativiteit . Juist in deze tijd, als het even wat tegen zit, is dat hard nodig. Ga eens in het offensief en kom met aansprekende plannen waar onze inwoners enthousiast van worden. Wat gaat u doen tegen de oplopende jeugdwerkloosheid? Wat gaat u doen tegen de onvermijdelijke toename van de armoede? Ik zit niet te wachten op meer beleidstekst rondom deze thema’s, maar op daden. Er zijn genoeg voorbeelden van steden die voor het offensief kiezen op deze punten. Ik ben bang dat dit college de Haagse bezuinigingen als een kille boekhouder zal doorberekenen aan onze burgers, instellingen en verenigingen. Als u dat doet kan ik u verzekeren dat u ons en Oss het komende jaar op uw weg zult vinden.

Voorzitter, nog even dit. Vorig jaar ben ik mijn verhaal begonnen met de vraag aan de collegepartijen of er nog wat te veranderen viel of dat alles was dichtgetimmerd. Veel reactie kwam er niet maar op het einde van de avond bleek dat alles gewoon was dichtgetimmerd. De SP kwam met moties over het korten op de vergoeding voor raadsleden en wethouders om daarmee een voorbeeld te geven. Moties om de voorzieningen in de WMO minder aan te tasten of om niet te bezuiniging op kerstpakketten voor de minima en moties om de bezuinigingen op bv het Rigom en de cultuursector te verzachten. Al die moties van de SP haalden het niet omdat, nogmaals, alles was dichtgetimmerd. Waarschijnlijk is dat vandaag weer zo en daarom komt de SP vandaag niet met moties. Als er coalitiepartijen zijn die ten opzichte van vorig jaar van mening zijn veranderd dan hoor ik dat wel en dan ben ik altijd bereid om daarin mee te gaan.

U bent hier