h

Verruiming van kwijtschelding lokalebelastingen mogelijk

24 mei 2011

Verruiming van kwijtschelding lokalebelastingen mogelijk


De SP heeft vragen gesteld aan de portefeuillehouder WWB (wet werk en bijstand).

De aanleiding hiervoor is een wijziging van o.a. de Gemeentewet om
gemeenten de bevoegdheid te verlenen voor kwijtschelding van lokale belastingen. Dit betekent dat mensen die via de wet WWB om kwijtschelding vragen door de verruiming eerder in aanmerking kunnen komen.

De toets voor kwijtschelding voor mensen met een minimum inkomen is vaak in december. Als men dan een klein spaarbedrag heeft wordt de
kwijtschelding afgewezen.

Deze nieuwe regeling kan ook toegepast worden voor kleine zelfstandige ondernemers. Tot op heden kunnen kleine ondernemers geen kwijtschelding krijgen van hun prive belastingen. Volgens gegevens van de Belastingdienst blijkt dat een groep van 40.000 Nederlandse zelfstandige ondernemers een inkomen heeft opgegeven dat dermate laag is dat kwijtschelding aan de orde zou kunnen zijn. Voor beide groeperingen is het belangrijk dat de gemeente deze wijziging gaat doorvoeren.

De SP gaat ervan uit dat dit gebeurt.

Lees verder voor de gestelde vragen:

De Tweede Kamer heeft in maart ingestemd met een wijziging van o.a. de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de gemeente om kwijtschelding van lokale belastingen te verlenen.

De gemeente krijgt de bevoegdheid om bij het uitvoeren van de vermogenstoets bij de verlening van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van lokale belastingen uit te gaan van maximaal de vermogensnorm in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dat betekent dat voortaan ook de mogelijkheid bestaat om mensen met een beetje spaargeld kwijtschelding te verlenen. De aanvraag om kwijtschelding van die mensen wordt nu vaak afgewezen.

Ook heeft de gemeente de bevoegdheid gekregen om kwijtschelding van lokale belastingen te verlenen aan kleine zelfstandige ondernemers. Kleine ondernemers kunnen tot op heden geen kwijtschelding krijgen van hun privé-belastingen, omdat de overheid bang is op deze manier een concurrentievoordeel te geven, terwijl de privéwoonlasten van de ondernemer, zoals de afvalstoffenheffing en onroerendzaakbelasting niets te maken hebben met de bedrijfsvoering. Volgens gegevens van de Belastingdienst blijkt dat een groep van 40.000 Nederlandse zelfstandige ondernemers een inkomen heeft opgegeven dat dermate laag is dat kwijtschelding aan de orde zou kunnen zijn.

De SP-fractie is zeer verheugd over deze twee wetswijzigingen en is van mening dat de gemeente de nieuwe mogelijkheden moet benutten, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van lokale heffingen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen aan u:

1. Bent u bereid om het kwijtscheldingsbeleid dusdanig aan te passen dat de vermogenstoets aansluit bij de vermogensnorm in de Wet Werk en Bijstand en kleine ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid de ruimere mogelijkheden toe te passen bij de aanvragen om kwijtschelding lokale heffingen? Zo ja, bent u bereidt een publiciteitscampagne te starten waarmee de verruiming bekend wordt onder de doelgroep? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u een schatting geven van het aantal mensen met een laag inkomen en een vermogen overeenkomstig de norm in de WWB en het aantal kleine ondernemers vanwege de wetswijziging voortaan in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u een schatting maken van de financiële effecten van het toepassen van de ruimere kwijtscheldingsmogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP fractie
Marie Therese Janssen

U bent hier