h

SP geeft uitleg in advertentie

29 december 2010

SP geeft uitleg in advertentie

Aanstaande vrijdag plaatst de SP opnieuw een grote advertentie in weekblad Regio.
In de advertentie geeft de SP nogmaals uitleg over waarom samenwerking met de VVD onmogelijk is.
In de advertentietekst geeft de SP ook aan nog steeds verantwoordelijkheid te willen nemen in
een college van SP, VDG en PvdA en waarom zo'n college het beste voor Oss is.
Ook wordt ingegaan over de keuze van VDG voor rechts met VVD en CDA.

Oss, 30 december 2010

VDG KIEST NIET VOOR DE SP, MAAR VOOR VVD EN CDA

  SP wil bezuinigingen niet afwentelen op lagere inkomens, ouderen en gehandicapten!

De SP blijft bij haar conclusie van 2 weken geleden dat de kloof tussen haar en de VVD te groot is om samen deel te nemen aan een college. De SP is van mening dat er geen nieuwe situatie is ontstaan die een herziening van opvattingen zou kunnen rechtvaardigen. Hiermee reageerde de SP dinsdag op het verzoek van informateur Schoots, die had gevraagd of zij alsnog wil onderhandelen over een coalitie met de VVD.De verschillen tussen SP en VVD zijn vooral groot als het gaat om het beleid voor mensen met een laag inkomen, ouderen en gehandicapten en om het cultuurbeleid. De liberalen willen 2,5 miljoen euro minder uitgeven aan sociale voorzieningen voor deze groepen, terwijl juist in deze economisch moeilijke tijden solidariteit de basis moet vormen van het gemeentelijke beleid. Zo wil de VVD eigen bijdragen invoeren, snijden in de hulp en hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking, en willen de liberalen helemaal af van vervoersregelingen voor mensen die om sociale redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

  Eerlijk delen is een kwestie van beschaving.

Ook wil de VVD voor de komende jaren geen garanties geven voor de handhaving van het minima- en armoedebeleid op het huidige niveau. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en andere
regelingen. Deze zijn bedoeld om armoede te bestrijden en volwassenen en kinderen in staat te stellen mee te doen in de samenleving. De liberalen weigeren garanties te geven, terwijl bekend is dat er een groter beroep op deze voorzieningen zal worden gedaan vanwege de oplopende werkloosheid, maar ook door de uitholling van de WSW en Wajong door het huidige kabinet Rutte. In de ogen van de SP is solidariteit iets dat, juist in tijden waarin het minder gaat, op peil moet worden gehouden. Voor de SP is dat een principekwestie, een kwestie van beschaving.

  Cultuur hoort bij Oss.

Ook op cultuurgebied liggen de standpunten met de VVD, maar ook met VDG en de PvdA, ver uit elkaar. Terwijl de Osse culturele instelling al stevig door het Rijk aangepakt worden wil de Osse VVD daar bovenop nog eens ruim € 1 miljoen weghalen. Onze voorzieningen zoals Lievekamp, Bibliotheek, Museum en Groene Engel zakken daarmee door een ondergrens en dat is iets wat de SP niet voor haar rekening wil nemen. Dergelijke voorzieningen horen namelijk bij een centrumstad van het formaat van Oss.

  Doorgaan met SP, VDG en PvdA is het beste voor Oss.

De voorkeur van de SP was en is het voortzetten van de huidige coalitie van SP, VDG en PvdA. Die drie partijen hebben samen nog steeds een ruime meerderheid van 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Het college van SP, VDG en PvdA wordt door vriend en vijand, maar ook door de informateur, burgemeester en gemeentesecretaris, geprezen om zijn stabiliteit, visie en bestuurskracht.

  VDG kiest voor rechts.

Een sterk en sociaal bestuur dat zichzelf zo duidelijk heeft bewezen en nog steeds over een meerderheid beschikt, moet gehandhaafd blijven, zo luidt de logica van de SP. Echter, VDG kiest voor een brede coalitie met VVD. De partij heeft de door haar benoemde informateur Schoots ook expliciet de opdracht meegegeven een brede coalitie te onderzoeken en daarmee de voortzetting van de bestaande coalitie met SP en PvdA uitgesloten. Maar daarmee blaast VDG de bestaande coalitie op en kiest voor rechts beleid met VVD en CDA, aangevuld met de PvdA. Of die coalitie er uiteindelijk komt is afhankelijk van de onderhandelingen tussen die partijen.

  SP wil verantwoordelijkheid nemen.

De SP is van mening dat door de opstelling van VDG er een enorme kans wordt gemist om via voortzetting van de huidige coalitie onze stad de komende jaren op een daadkrachtige en sociale wijze door de crisis heen te loodsen. Voor de SP is nog steeds een college van SP, VDG en PvdA bespreekbaar. De SP wil daar verantwoordelijkheid in nemen en is ook bereid tot compromissen om met VDG en PvdA tot overeenstemming te komen. Een sluitende begroting is een van de uitgangspunten en bezuinigen zijn zeker nodig, maar dan wel op een menselijke en sociale manier.

Bestuur en fractie van de SP-afdeling Oss.

U bent hier