h

Vragen omtrent Essent

14 januari 2009

Vragen omtrent Essent

De fractie van de SP wil naar aanleiding van de voorgestelde verkoop van de aandelen Essent door de gemeente onderstaande overwegingen en vragen aan het college voorleggen.

Essent

Overwegingen.

Het Duitse energiebedrijf RWE staat op het punt om het Essent over te nemen. De waarde van Essent wordt geschat op ruim 9 miljard euro. Verschillende provincies, waaronder Noord-Brabant zijn grootaandeelhouders. Verschillende gemeenten, waaronder Oss, hebben ook aandelen in Essent, al is de waarde van de Osse aandelen erg beperkt. Maar het gaat hier niet primair om een financiële maar om een politieke kwestie. Hoewel er in principe al akkoord is om tot verkoop van de aandelen aan RWE over te gaan moeten de verschillende Provinciale Staten en gemeenteraden hier nog wel mee instemmen.

De raadfractie van de SP in Oss is geen voorstander van de verkoop van de aandelen. Verkoop levert de gemeente weliswaar een bescheiden financieel voordeel, maar dit voordeel is slechts eenmalig en weegt niet op tegen de ernstige nadelen die volledige privatisering van Essent met zich mee gaat brengen.

Na de fusie zal Essent deel uitmaken van één van grootste Europese energiebedrijven. De eigenaar, RWE, is een beursgenoteerde onderneming die als voornaamste doelstelling heeft om de winst voor de aandeelhouders te maximaliseren. Een betrouwbare en duurzame energieproductie heeft dan absoluut geen prioriteit. RWE is nu al een bedrijf dat voornamelijk investeert in nieuwe bruinkool en steenkoolcentrales, een van de meest vervuilende manieren van elektriciteitsopwekking.

Jan Zoll

Nu is Essent in principe nog in handen van overheden die de mogelijkheid hebben om het beleid van het bedrijf te beïnvloeden op het gebied van de hoogte van de topsalarissen, investeringen in betrouwbare en duurzame vormen van energiewinning en het betaalbaar houden van de energie voor de gebruikers. Dit wordt met verkoop in één keer onmogelijk

De laatste maanden staat het nieuws bol van de kredietcrisis. Over de oorzaken zijn velen het eens. Een te ver doorgevoerde marktwerking, te weinig controlemogelijkheden door de overheid op bedrijven en de korte termijnbelangen van aandeelhouders hebben de wereldeconomie aan de rand van de afgrond gebracht. Het is onthutsend om te zien dat er niets geleerd lijkt te zijn van deze crisis.

Opnieuw lijkt het korte termijn belang, het snelle financiële gewin het te winnen van het gezonde verstand. Een nutsbedrijf wordt in de uitverkoop gedaan. Uiteindelijk is de overheid de controle kwijt en de klanten krijgen op termijn de rekening voorgeschoteld. RWE heeft nu nog lagere energietarieven dan Essent. Deze worden mede bepaald door vervuilende energieproductie door bruinkool- en steenkoolcentrales. De winstdoelstelling van RWE zal op termijn leiden tot opdrijving van de energieprijs. We hebben dat ook gezien na verkoop van de Osse kabel. De Ossenaren betalen nu jaarlijks ruim een miljoen meer voor de kabel dan het geval zou zijn bij exploitatie door de gemeente.

Vragen.

Omdat de gemeenteraad van Oss ook een besluit zal moeten nemen over al dan niet verkopen van de aandelen Essent, wil de fractie van de SP aan het college de volgende vragen voorleggen:

1: Is het college van mening dat een energiebedrijf een betrouwbare energieleverancier dient te zijn? Zo ja, hoe kan dat het beste worden gegarandeerd?

2: Is het college van mening dat een energiebedrijf moet investeren in duurzame energievoorzieningen? Zo ja, hoe kan dat het beste worden gegarandeerd?

3: Is het college van mening dat energie ook op termijn betaalbaar dient te blijven? Zo ja, hoe kan dat het beste worden gegarandeerd?

4: Is het college net als de SP van mening dat een positieve beantwoording van voorgaande vragen het best gewaarborgd is bij behoud van de aandelen Essent?

Gezien de snelle ontwikkelingen van laatste weken over de mogelijke verkoop van Essent aan RWE verzoek ik het college om op zo kort mogelijke termijn bovenstaande vragen te beantwoorden.

Namens de fractie van de SP,
Jan Zoll

Zie ook:

U bent hier