h

Sociale visie aangenomen in Osse raad

19 december 2005

Sociale visie aangenomen in Osse raad

In grote meerderheid (alleen GroenLinks was tegen) heeft de Osse raad de Sociale visie aangenomen. Verantwoordelijk wethouder Henk van Gerven is zeer te spreken over de grote steun: "Met de Sociale visie is een stevig fundament gelegd om het sociale beleid in Oss voor de toekomst te garanderen. Met deze visie als uitgangspunt wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Oss op een zodanige wijze ingevoerd dat behoud van voorzieningen en zo mogelijk uitbreiding uitgangspunt van beleid is."

Marleen ClaassenSP-raadslid Marleen Claassen pleitte in haar betoog tegen commercie en marktwerking in de zorg. Ook vroeg ze aandacht voor de wachtlijsten in de jeugdzorg die vanwege slecht provinciaal beleid eerder toe dan af lijken te nemen. "De SP kiest voor een sterke overheid die de goede voorwaarden creëert zodat mensen die zorg krijgen waar ze recht op hebben."

Eerst termijn Marleen Claassen:

Sociale visie

Voor ons ligt een goed voorbereide en duidelijke sociale visie, gebaseerd op onderlinge solidariteit wat het sociale klimaat in onze gemeente nog verder zal versterken.

Wij ondersteunen dit document van harte omdat we hiermee onvoorwaardelijk kiezen voor een goed sociaal vangnet voor mensen met beperkingen of in risicovolle situaties.

De uitwerking en aanbevelingen in deze sociale visie wat betreft wijken/buurten en dorpen zijn een stimulans om betrokkenheid bij elkaar en leefomgeving te vergroten.

Het voorzieningenniveau in onze gemeente is goed en moet dat ook blijven. Door de komst van een zorgloket kan het aanbieden van zorgvoorzieningen eenvoudiger worden, in ieder geval zonder onnodige bureaucratie en wachttijden.
Wij kiezen daarom ook voor samenwerking tussen hulpverlenende instellingen en niet voor concurrentie. Marktwerking hoort niet thuis in de publieke sector, solidariteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid behoren de uitgangspunten te zijn.

Uitgaande van toegankelijkheid en keuzevrijheid zijn wij niet voor een eigen bijdrage, een eigen bijdrage kan ernstige beperkingen opleveren voor persoonlijke leefomstandigheden. Het is tenslotte geen keuze om afhankelijk te zijn.

Mantelzorgers krijgen in deze visie de aandacht die hen toekomt, door de wethouder is toegezegd dat het komende half jaar gewerkt zal gaan worden aan de bewustwording van de positie van de mantelzorgers, een vanzelfsprekende taak voor de medewerkers van het zorgloket om toe te zien op ondersteuning van mantelzorgers en maatregelen te nemen of aan te bieden om hen te ontlasten.

Wij, de fractie van de SP, maken de keuze voor een sterke overheid die aangeeft wat goede zorg is en daarvoor de voorwaarden creëert, zodat mensen die dat nodig hebben de zorg ook krijgen.
De zorgtaken die de lokale overheid heeft, zijn in Oss goed geregeld. Over de landelijke overheid ben ik natuurlijk minder te spreken maar ook taken die op provinciaal niveau liggen laten te wensen over. Gisteren las ik in het Brabants Dagblad nog over de ellenlange wachtlijst in de jeugdzorg. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling, aan wethouder Ermers zou ik willen vragen hoe deze wachtlijst is ontstaan en of de provincie al met oplossingen hiervoor is gekomen?

Tot slot, zoals ik al eerder heb gezegd, zullen wij deze sociale visie van harte ondersteunen, met dit document kunnen we zorgen voor een goed sociaal vangnet voor mensen die moeten kunnen rekenen op onze solidariteit.

U bent hier