h

Behoud kabel levert Oss tenminste vier miljoen meer op dan verkoop

23 december 2000

Behoud kabel levert Oss tenminste vier miljoen meer op dan verkoop

Uit ambtelijke berekeningen blijkt dat behoud van de kabel tenminste vier miljoen meer opbrengt dan verkoop van de kabel. Bij verkoop uitgaande van een verkoopprijs van f 2000,- per abonnee en een verhoging van de tarieven van 14 naar 21 gulden per maand resteert een boekwinst van 28,4 miljoen gulden. Behoud van de kabel en verhoging van de tarieven van 14 naar 21 gulden levert een winst op van 32,7 miljoen gulden. Een meerwinst van ruim vier miljoen gulden. Op puur financiële gronden is het derhalve verstandiger de kabel niet te verkopen.

Henk van GervenDat is de conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van het antwoord dat het college heeft gegeven op vragen van de SP. De SP had gevraagd om een financiële doorrekening van de extra opbrengst wanneer wij de kabel niet zouden verkopen en het tarief zouden verhogen naar het landelijke gemiddelde van 21 gulden per maand. (Voor alle duidelijk, dit is een rekenvoorbeeld.

De SP is mordicus tegen het verhogen van de tarieven het gebruik van de kabel als melkkoe.) Uit dit rekenvoorbeeld blijkt een structurele extra opbrengst van 1,8 miljoen jaarlijks. Dit staat gelijk aan een incidentele opbrengst van 100/5,5 maal 1,8 miljoen = 32,7 miljoen gulden. Op principiële gronden is de SP voorstander van behoud. De kabel is een nutsvoorziening van algemeen belang waarover de gemeenschap zeggenschap moet houden. Het is een informatievoorziening die voor iedereen bereikbaar moet zijn met zo laag mogelijke tarieven, een pluriform aanbod en een goede dienstverlening. Ook echter vanuit financieel oogpunt is het verstandig de kabel niet te verkopen.

Internet

Uit contacten met internetproviders is bovendien gebleken dat verkoop van de kabel aan Essent leidt tot één internetabonnement op de kabel van circa 90 gulden per maand. Het kabelbedrijf Kabelfoon met 60.000 abonnees is bereid het Osse kabelbedrijf twee internetabonnementen aan te bieden. Een abonnement van 60 gulden en een van 80 gulden voor de 'heavy users'. Kabelbedrijf Brabant-Gelderland uit Berghem met 2000 abonnees is nagenoeg rond met Kabelfoon. Oss met 24.000 abonnees is een aantrekkelijke partner voor Oss om zaken mee te doen aldus directeur Verbree in een gesprek met onze fractie.

De SP vindt internet een basisvoorziening die bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen die dat wil. Het internetabonnement van de gedoodverfde koper Essent ligt maar liefst 10% tot 50% hoger dan het aanbod van Kabelfoon. 60 Gulden per maand is al veel, 90 gulden zal voor een aantal mensen met een smalle beurs een onoverkomelijke drempel blijken. Samenwerking van het Osse kabelbedrijf met Kabelfoon leidt tevens tot een gelijk internetaanbod in Berghem en Oss, Macharen en Haren.

De SP concludeert dan ook dat het zowel op principiële als rationele gronden verstandig is om in het belang van de Osse burgers de kabel niet te verkopen.

Dossier Kabel

U bent hier