h

De toekomst van de ziekenhuisvoorziening

14 oktober 2000

De toekomst van de ziekenhuisvoorziening

Brief van huisarts en raadslid Anneke de Bres aan het college van BenW over de toekomst van het ziekenhuis in Oss

Anneke de BresAan het college van B en W van de gemeente Oss.

Geacht college,

In aansluiting op de korte discussie in de rondvraag van de jl. raadsvergadering wil ik u het volgende voorleggen:

Reeds geruime tijd worden er achter de schermen van de ziekenhuiswereld gesprekken gevoerd over de toekomst van de ziekenhuisvoorziening in onze regio.
In mei van dit jaar heeft Ons Medisch Centrum nav een publicatie in het Brabants Dagblad laten weten, voorstander te zijn van het handhaven van het ziekenhuis in Oss. Als reactie ontvingen wij van de voorzitter van de Raad van Bestuur bericht, dat er een onderzoek ingesteld wordt naar de positie van het ziekenhuis op de langere termijn; en dat de mening van de huisartsen in het onderzoek zou worden betrokken. Daarna werd het weer stil.

In het laatste Bulletin, een uitgave van ziekenhuis Bernhoven voor verwijzers in de regio Oss- Veghel, van september 2000 wordt echter gesteld: " het streven is nu primair gericht op de meest optimale vorm van functieconcentratie; namelijk een nieuwbouwziekenhuis centraal gepositioneerd binnen de regio Oss-Uden- Veghel".
Hieruit blijkt, dat de discussie over het verdwijnen van de ziekenhuizen in Oss en Veghel voor het bestuur van Bernhoven een gepasseerd station is.

Bij de korte discussie over deze problematiek in de rondvraag van de raadsvergadering gisteren werd duidelijk, dat ook de locale overheid voor de Raad van Bestuur niet als een gesprekspartner wordt beschouwd, waarmee men in een vroeg stadium behoort te overleggen. Integendeel, nu de beslissing gevallen is, worden de portefeillehouders ingelicht, op 7 november as. Wij vinden dit onthutsend, om twee redenen.

Ten eerste, omdat wij van mening zijn, dat het ziekenhuis in Oss een belangrijke functie vervult in de keten van gezondheidszorg-voorzieningen; veranderingen hierin zullen voor de gehele keten gevolgen hebben. Gedegen overleg voorafgaande aan de besluitvorming is daarbij een noodzaak. Ik wil u er op wijzen, dat verdwijnen van het ziekenhuis in Oss grote gevolgen zal hebben bijvoorbeeld voor de verloskundige zorg: de thuisbevalling komt in gevaar. Een randvoorwaarde voor deze bizondere en gewaardeerde vorm van zorg is immers, dat men zo nodig snel een kliniek kan bereiken.
Dit is slechts een van de problemen, die zullen ontstaan bij sluiting van het Osse ziekenhuis.

En ten tweede, omdat de locale overheid, de volksvertegenwoordiging dus, tot nu toe werd genegeerd. Nu de kogel voor de Raad van Bestuur door de kerk is, wordt u ingelicht!

In de gemeenteraad legde wethouder Kerkhof er de nadruk op, dat het ziekenhuisbestuur een autonoom orgaan is. Formeel is dat juist. Maar besluiten over een voorziening van zo'n groot belang voor de locale bevolking, met zoveel gevolgen van evt. sluiten van het ziekenhuis voor de organisatie van de locale gezondheidszorg in zijn geheel mogen niet in directiekamers genomen worden.

De fractie van de SP stelt u voor, dat U uw ongenoegen over de gang van zaken tot nu toe kenbaar maakt aan de Raad van Bestuur.
Voorts, dat de wethouder de discussie over de optimale klinische zorg in onze gemeente opent. Uitgangspunt daarbij moet zijn, dat het ziekenhuis in Oss een centrale rol vervult in de locale gezondheidszorg, en dat wij het ziekenhuis daarom wensen te behouden.

Graag willen wij spoedig, doch in ieder geval voor 7 november, wanneer het overleg met het ziekenhuis plaatsvindt, van u vernemen, of u onze voorstellen overneemt.

Namens de SP- fractie,
Anneke de Bres.

Dossier Ziekenhuis

U bent hier