h

Geen spreekrecht voor gehandicapten-organisatie

12 september 2000

Geen spreekrecht voor gehandicapten-organisatie

Brief van SP raadslid Anneke de Bres aan het college over het spreekrecht voor de gehandicapten-organisatie GOO bij de begroting.

Oss, 12-9-2000.

Aan het college van B en W van de gemeente Oss.

Geacht college,

Ons is ter ore gekomen, dat as. vrijdag, bij de behandeling van het samenwerkingsprogramma het niet is toegestaan aan een vertegenwoordiger van de gehandicapten-organisatie GOO om van het inspreekrecht gebruik te maken.
Als argument wordt gegeven, dat in het regelement van orde geen spreekrecht is toegestaan bij de begroting.

Dit heeft ons zeer verbaasd, en wij het er volstrekt mee oneens. Ons lijkt, dat zeker de gehandicapten recht van spreken hebben: zij zien de vervoersmogelijkheden fors beknot met de voorgenomen bezuiniging van 1,6 tot 1,8 miljoen gulden!

Een samenwerkingsprogramma is trouwens geen begroting. Het is de koers voor de komende tijd. Daarom is het juist van het grootste belang, dat burgers, die zich bij dat beleid betrokken voelen, in de gelegenheid zijn om van meet af aan hun inbreng te hebben.
Die eerste gelegenheid is as. vrijdag.

Overigens, bij een begroting hebben mensen inspraakmogelijkheden in de voorafgaande commissievergaderingen.
Bij de voorbereiding voor de perspectiefnota hebben wij met de 4 conferenties van afgelopen voorjaar een nieuwe open koers ingezet.
Wordt dit alles teniet gedaan?
Of bent u niet gediend van kritische geluiden uit de samenleving?

Wij doen een dringend beroep op u om as. vrijdag spreektijd te geven aan degenen, die dit hebben aangevraagd mbt het samenwerkingsprogramma. De Osse zaak gaat hen zeer ter harte. U moet dat niet frustreren.

Namens de fractie van de SP.
Anneke de Bres- de Langen.

Dossier WVG

U bent hier