h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

Bij aanbesteding eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en zzp’ers.

Sporten voor mensen met een beperking is soms lastig. De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, het liefst zoveel mogelijk bij een bestaande club. We integreren aangepaste sporten zoveel mogelijk bij reguliere sport (clubs). Daarnaast vragen we extra aandacht voor acceptatie van andersvalide sporters.

Oss streeft ernaar om in 2040 alle gebouwen en huizen volledig aardgasvrij te maken.

Groter maakt niet beter en goedkoper. De afvalinzameling blijft daarom in handen van de gemeente. De milieustraat blijft haar gratis tarieven houden en daarmee toegankelijk voor iedereen.

De tweedeling tussen arm en rijk is toegenomen, ook in Oss. Het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal mensen dat moet rondkomen van een klein inkomen groeit, ook in Oss. Het budget van bijstandsgerechtigden na aftrek van alle lasten is nog nooit zo laag geweest. Hun deelname en die van hun kinderen aan de samenleving in al haar facetten - sport, cultuur, onderwijs en ontspanning - komt daarmee in gevaar. Er zijn ook steeds meer mensen met een laag inkomen uit werk. Ook voor hen en hun kinderen komt deelname aan de samenleving in de knel.

De bakenbomen langs de Maas zijn beeldbepalend en uniek in de wereld. Vanwege hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde moeten ze behouden blijven. Rivierverruiming moet zodanig worden uitgevoerd dat de bakenbomen kunnen blijven staan.

De SP is voorstander van kleinschalige projecten voor beschermd/begeleid wonen. De gemeente ziet erop toe dat de invloed van cliënten en hun ouders op de begeleiding goed is geregeld.

De regelingen van de voormalige WSW blijven behouden. Beschut werk wordt uitgebreid.

We zijn ontzettend trots op onze bibliotheek. Maar bibliothe­ken moeten ook in de grotere kernen te vinden zijn. Bij een aantrekkelijke gemeente hoort ook een voldoende aantal bibliotheken. De huisvesting van de bibliotheken moet in handen van de gemeente blijven. Er wordt geïnvesteerd in en niet bezuinigd op de bibliotheek.

Hoewel cameratoezicht zinnig kan zijn moeten we vooral investeren in onze Buitengewone Opsporingsambternaren (BOA’s) en het jongerenwerk.

Er komen afspraken met BrabantWonen en Mooiland over de bouw van extra woningen. Vooral sociale huurwoningen en woningen voor de midden inkomens en jongeren zijn hard nodig.

BrabantWonen staat nog steeds voor honderdduizenden euro’s bij een aantal huurders in het krijt. Dat komt vooral doordat BrabantWonen de wettelijke bepalingen die gelden bij een verhuizing niet naleeft. Terwijl de wet in 2003 gewijzigd is worden bewoners gedwongen om woningverbeteringen die niet ten koste gaan van de verhuurbaarheid, ongedaan te maken. Dat loopt voor de individuele huurder in de honderden tot duizenden euro’s. BrabantWonen moet de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente nakomen.

De kwaliteit van de brandweer moet goed zijn. De bezuinigingen hebben de brandweerzorg ernstig onder druk gezet. De brandweerorganisatie moet weer op orde worden gebracht.

Geld voor de Wmo en sociaal beleid moet worden geoormerkt. Geld voor Wmo en sociaal beleid moet naar Wmo en sociaal beleid.

Het grote buitengebied van Oss heeft grote betekenis voor het toerisme en recreatie in onze gemeente en is daarom van groot belang voor onze inwoners. Initiatieven zoals Maasmeanders en de Maashorst blijven wij ondersteunen.

Oss heeft een lange traditie van culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Museum Jan Cunen, Groene Engel, Lievekamp, Muzelinck en Openbare Bibliotheek zijn van grote waarde voor Oss en haar inwoners. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van Oss, het vestigingsmilieu voor bedrijven en leveren een bijdrage aan de lokale economie. Voor het popcollectief moet fatsoenlijke huisvesting komen. We stimuleren kleinschalige jeugdfestivals.

Elke Ossenaar heeft goede digitale toegankelijkheid tot de gemeente. Aan Ossenaren die (digitaal) laaggeletterd zijn of slecht kunnen omgaan met een computer wordt extra ondersteuning geboden. We willen stabiel en snel internet in heel Oss mogelijk maken.

Het duurzaamheidsfonds wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens, subsidies voor energiebesparing, het aardgasvrij maken van de gemeente en het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie.

De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dit doen we o.a. door het wagenpark verder te verduurzamen, comfortabele fietspaden aan te leggen en te zorgen voor gratis fietsenstallingen.

De eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen worden afgeschaft.

Er komt een stimuleringsfonds voor duurzame energie. We gaan zonnepanelen aanleggen op ongebruikte daken, geluidswallen en andere geschikte plekken. Windmolens worden in eigen beheer genomen door een gemeentelijk energiebedrijf, zodat de winst in Oss blijft en terugvloeit naar het duurzaamheidsfonds.

De gemeente stapt zo snel mogelijk over op groene stroom.

Oss is een Fairtrade gemeente. De verwezenlijking van de Global Goals[1] en de Fairtrade gedachte moeten actief ondersteund blijven worden.

  

[1] Zie de Verenigde Naties: https://www.globalgoals.org/

De gemeente accepteert geen schimmelwoningen en werkt aan fatsoenlijke huisvesting voor iedereen.

De gemeente zorgt voor een netwerk van goed onderhouden fietspaden en fiets­straten. Het fietspad tussen Oss en Lith langs de Kennedybaan moet zo snel mogelijk worden verbreed en verbeterd. Ook moeten er betere fietspaden richting centrum, station en sportvelden komen.

Flexwerkers worden tijdelijk ingezet bij werkpieken en bij ziekte van werknemers. Steeds vaker worden flexwerkers ingezet voor structureel werk. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de baan en van het werk. De gemeente zet geen flexwerkers in voor structureel werk en investeert in de ontwikkeling van haar eigen medewerkers.

Mensen hebben recht op een ongestoorde nachtrust. Wij zijn tegen nachtritten op het goederenspoor naar Elzenburg en zullen aandacht vragen voor de aanpak van de geluidsoverlast langs de A50 (Ravenstein!) en de A59.

Als de gemeente een taak of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten. De gemeente gaat alleen in zee met bedrijven en organisaties die zich gedragen als goede werkgever en personeel voldoende zekerheid en salaris bieden. Kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans maken op gemeentelijke opdrachten. Het uitvoeren van taken in eigen beheer wordt gestimuleerd.

Er komt een gemeentelijke collectieve zorgverzekering met een volwaardig zorgpakket zonder eigen risico voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum.

De SP vindt ruimtelijke kwaliteit belangrijk en is van mening dat de gemeente daar eisen aan mag en moet stellen. Ook aan het aanzicht van woningen, al dienen de wensen van de bewoners daarbij wel centraal te staan. De mooie centra van Ravenstein en Megen waren allang verdwenen als iedereen zijn gang maar was gegaan. Goed ontworpen woningen, buurten en wijken gaan veel langer mee en zijn daarom duurzamer.

De SP heeft de mega-investeringen in het toekomstige bedrijventerrein Heesch-West helaas niet tegen kunnen houden. We stoppen er pas extra geld in wanneer er daadwerkelijk behoefte is aan industriegrond en houden Den Bosch en Bernheze aan de afspraak dat eerst 70% van Vorstengrafdonk moet zijn verkocht.

Goede, gedragen initiatieven vanuit de buurten, wijken en dorpen worden serieus genomen.

Oss heeft het jeugdloon afgeschaft. De SP wil dat dit zo blijft.

Een goed gebit is goud waard. De gemeente maakt daarom een aanvalsplan zodat elk kind periodiek op controle gaat bij de tandarts of mondhygiënist.

Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Bij de inzet van particulieren is meer toezicht op de kwaliteit noodzakelijk.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is van groot belang. Bedrijven kunnen elkaar versterken en een beter afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt voor meer en betere banen.

De gemeente neemt het initiatief om te komen tot een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk zodat sociale leningen tegen een billijke rente kunnen worden verstrekt.

De Kringloopwinkel heeft een belangrijke rol bij hergebruik van goede spullen en het verminderen van afval. Wij gaan bezien hoe we deze gedachte verder kunnen uitbreiden. Ook gaan we commerciële kledinginzamelaars aanpakken.

We verkorten de kwijtscheldingstermijn voor leenbijstand weer tot 3 jaar, zodat minima niet jarenlang te kampen hebben met schulden.

Het milieu in Nederland wordt nog steeds bovenmatig belast met mest en bestrijdingsmiddelen. Er moet een betere balans komen tussen de landbouw, de draagkracht van het milieu en gezondheid van omwonenden. Oss moet meer koersen op landbouw waarin streekproducten in combinatie met landschapsbeheer de toekomst hebben.

We streven naar een lastendruk tot het landelijk gemiddelde. Door een betere organisatie en bedrijfsvoering streven we naar een bovengemiddeld voorzieningenniveau in Oss waarbij er kansen zijn voor iedereen. Niet de financiële afwegingen horen leidend te zijn maar de maatschappelijke behoefte.

We zetten in op een versterking van de doorlopende leerlijnen tussen kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Integrale Kindcentra, bestaande uit basisscholen en kinderopvang, kunnen hiervoor een sterke basis leggen. We zetten in op maximaal doelgroep-bereik met Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Bij nieuwbouw en renovaties zijn levensloopbestendigheid en duurzaamheid vaste uitgangspunten. Die worden vastgelegd in gemeentelijke regelgeving en samenwerkingsafspraken.

Met Herperduin als onderdeel van de Maashorst heeft Oss een belangrijke natuurparel in handen. De Maashorst ontwikkelt zich mede door de bosomvorming tot een natuurgebied van nationale betekenis. We streven naar de realisatie van de Maashorst als Nationaal Park. Daarbij gaat het niet alleen om natuurontwikkeling, maar ook om de ontwikkeling van recreatie en projecten op het gebied van gezondheid en voeding aan de rand van de Maashorst.

De Maasveren zijn belangrijk voor scholieren, woon-werk verkeer en sociale contacten. De Maaskant mag geen uithoek worden. Daarom strijden wij voor behoud van de Maasveren en dringen er bij de gemeente en de provincie op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat de dienstverlening dreigt te verslechteren.

We trekken extra geld uit voor onze mantelzorgers. We brengen in kaart hoeveel mantelzorgers er zijn en wie dat zijn. Wij gaan zorgen voor ondersteuning om overbelasting te voorkomen en springen in wanneer zij toch overbelast raken. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van zorgprofessionals.

De landbouw moet niet meer ten koste gaan van natuur en milieu. Het milieu in Nederland wordt bovenmatig belast met mest. De omvang van de intensieve veehouderij moet fors worden teruggebracht. Er is geen plaats voor grootschalige mestverwerking in de nabijheid van woonwijken en dorpen. Er is daarmee in Oss geen plaats voor een mestverwerkingsfabriek.

Om te voorkomen dat nog meer cultureel erfgoed verdwijnt, komt er een plan voor nieuwe gemeentelijke monumenten. De Maycretewoningen gaan hieronder vallen.

De gemeente verklaart zich een voorstander van de invoering van een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico met een volwaardig zorgpakket inclusief tandzorg, fysiotherapie en GGZ. In een gemeentelijk basispakket van AZOSS gaan we dit mogelijk maken.

We zetten in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een (relevant) onderwijsdiploma biedt de meest effectieve bescherming tegen werkloosheid. De aanpak van taalachterstanden en andere onderwijsachterstanden zetten we onverminderd voort.

Het openbaar vervoer moet overeind blijven. Een grote gemeente vraagt ook om goede bereikbaarheid. Dat betekent openbaar vervoer dat de hele stadsregio rond Oss bedient. Tegelijk zien we buslijnen verdwijnen en lijkt ook het deur-tot-deur vervoer door afnemende provinciale subsidie af te kalven. Initiatieven richting provincie die deze afkalving keren worden door de SP krachtig ondersteund.

Een gevarieerde goed onderhouden openbare ruimte maakt het wonen prettig, voorkomt verloedering en gaat langer mee. De kaalslag in de groenvoorziening die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden moet worden hersteld. Dat is ook in het belang van de natuur in stad en dorp.

Oss heeft groen nodig, binnen én buiten de stad. Daar kunnen Ossenaren ontspannen en kan natuur tot bloei komen. We zijn zuinig op onze stadsparken en natuurgebie­den zoals de Geffense Plas. We zijn terughoudend met festivals in het groen, dat kan beter op braakliggende stukken grond of op industrieterreinen.

Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk aan de slag bij gewone bedrijven. Werk zorgt voor een inkomen, eigenwaarde en participatie. Voor een deel van de mensen met een beperking is werken in een regulier bedrijf echter te hoog gegrepen. Ondanks de enorme bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorziening, moeten juist de mensen met de grootste beperkingen verzekerd zijn en blijven van een baan in een beschermde werkomgeving. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt dat ten minste 5% van het personeel bestaat uit mensen met een beperking.

Kinderen die wat meer aandacht en begeleiding nodig hebben krijgen deze op een kleinschalige school als Den Bongerd. Daarom moet Den Bongerd blijven.

Wij blijven ons inzetten voor een veilige samenleving. Wij blijven ons richten op ondermijnende criminaliteit en drugsdumpingen.

We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan.

Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de overheid.

Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij of hun ouders die nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen.

Culturele instellingen verdienen een goed onderkomen, maar cultuur is meer dan stenen. Na jaren bezuinigen moet het peil van de instellingen hersteld worden en gaat er extra geld naar de programmering van Lievekamp en Groene Engel. Ook Muzelinck moet meer ruimte krijgen om haar personeel weer fatsoenlijk te kunnen belonen, de tarieven voor de jeugd en verenigingen betaalbaar te houden en door meer individuele begeleiding het niveau van het muziekonderwijs op orde brengen.

Bijstandsgerechtigden mogen niet met behoud van uitkering maar met een eerlijk loon werken bij een regulier bedrijf. Dergelijke proefplaatsingen mogen geen bestaand werk verdringen. Er moet echt iets te leren zijn binnen die periode en er moet een reëel perspectief zijn op een aanstelling. De gemeente mag immers nooit het minimumloon ondergraven en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt stimuleren.

Zeggenschap vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving. Daarom nemen wij de mogelijkheid tot een raadgevend referendum op in het gemeentelijk beleid.

De SP is voorstander van samenwerking, maar we willen niet ‘samenwerken om het samenwerken’. Er moet een concreet doel en Oss’ belang mee gemoeid zijn. Wij zijn terughoudend bij het aangaan van verder gaande (regionale) samenwerkingsvormen waarbij de gemeenteraad op afstand komt te staan. Wat lokaal kan, doen we lokaal.

Oss gaat de Roemernorm hanteren. De gemeente Oss mag daarmee niet meer dan tien procent van de personeelskosten aan externe inhuur besteden.

Op alle scholen wordt de gezonde schoolkantine ingevoerd.

Samen met het onderwijs blijven we de schooluitval aanpakken: geen leerling gaat zonder startkwalificatie van school. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor voldoende stageplaatsen en alternatieve leerwerkroutes voor jongeren tot 27 jaar waarvoor het reguliere beroepsonderwijs geen optie is.

Gezien de forse toename van het aantal schuldenaars dient de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te worden uitgebreid. Schuldhulpverlening moet laagdrempelig en zonder lange wachttijden worden aangeboden. De gemeente dient een actief beleid van schuldpreventie te voeren. De gemeente onderzoekt of en hoe de schuldhulpverlening ook ingezet kan worden ten behoeve van kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel.

SEC

Het Sport Expertise Centrum blijft behouden voor Oss.

Bedrijven of instellingen die een overeenkomst met de gemeente hebben moeten gestimuleerd worden om mensen met beperkingen aan het werk te helpen. 5% van de aanneemsom dient daaraan te worden besteed.

We zetten middelen in ten behoeve van een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds, zodat sporten en cultuureducatie toegankelijker wordt voor kinderen uit minimagezinnen.

De overcapaciteit aan voetbalvelden binnen de gemeente is een feit. Samen met de voetbalverenigingen gaan wij een visie op voetbal in Oss ontwikkelen voor de middellange termijn. Gedwongen fusies tussen voetbalverenigingen sluiten we daarbij nadrukkelijk uit.

Wij streven naar een compact centrum zonder leegstand. Samen met bewoners en ondernemers moet het nieuwe stadscentrum verder worden ontwikkeld. Daarbij moet worden voorkomen dat de lusten voor de ondernemers zijn en de lasten voor de burgers.

Berghem heeft 10.000 inwoners. Tijd dat er een station komt.

Veel stoplichten zijn niet of slecht afgesteld op fietsers. We passen zoveel mogelijk stoplichten aan voor een soepele en veilige doorstroming van fietsers. Er komen regensensoren, zodat fietsers bij slecht weer eerder groen krijgen. Onnodige paaltjes halen we weg.

De zorg wordt niet openbaar aanbesteed. We nemen als gemeente de regie in eigen hand met één Gemeentelijke Thuisorganisatie voor Hulp bij het huishouden, zodat geld voor thuiszorg ook echt naar thuiszorg gaat. Daarmee houden we de regie en we kunnen eerder gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg echt waarmaken. In Oss wordt niet gewerkt met alfahulpen (thuiszorgmedewerkers zonder cao rechten). Wij zijn voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten.

Amateurkunst en -cultuur verdienen blijvende steun. De talloze amateurs, die al dan niet in verenigingsverband actief zijn op het gebied van kunst en cultuur, verdienen blijvende steun van de gemeente. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de zelfontplooiing van onze inwoners en de leefbaarheid van stad en dorp.

Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen.

Oss houdt zich aan de internationale verdragen waarin is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en een bestaan als volwaardige burgers in hun nieuwe land. We ondersteunen erkende vluchtelingen bij het vinden van werk op niveau, zodat hun kennis en kunde ten goede komen aan de samenleving.

Ouderen vanaf 70 jaar krijgen een welzijnsbezoek, zodat eventuele problemen vroegtijdig worden herkend of zelfs worden voorkomen. Extra aandacht is er ook voor gebitsproblematiek bij ouderen.

Uitkeringsgerechtigden worden niet verplicht tot het leveren van een tegenprestatie, zoals sneeuwruimen of werken in het groenonderhoud. Activiteiten die niet bijdragen aan het bemachtigen van een baan mogen niet opgelegd worden aan bijstandsgerechtigden. Ook schuilt er een levensgroot verdringingsgevaar in de tegenprestatie. Wij geloven in zinvolle dagbesteding voor bijstandsgerechtigden zonder arbeidsmarktperspectief op vrijwillige basis. Positieve prikkels leveren uiteindelijk altijd meer op.

Samen met de bedrijven, het onderwijs en andere overheden spreken we maatregelen af gericht op groei van het aantal banen en de vestiging van nieuwe bedrijven in Oss en omgeving. Ook stimuleren we woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Bij de gemeente, bedrijven waar de gemeente aandelen in heeft of instellingen die gesubsidieerd worden door de gemeente hoort niemand meer te verdienen dan een wethouder (in Oss is dat ca. 110.000 euro per jaar). Ook ambtenaren verdienen niet meer dan een wethoudersalaris. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste aanstelling.

Wijk- en dorpsraden zijn laagdrempelig en kunnen dienen als ogen en oren voor ambtenaren en bestuur. Wij zorgen dat ze goed kunnen functioneren en nemen hun adviezen serieus.

De zorg bundelt zijn krachten in sociale wijkteams, waarin onder andere de huisarts, de wijkverpleegkundige, thuiszorg, de GGZ en het maatschappelijk werk zitten. Deze teams hebben als taak de zorg in de wijk goed en op maat te regelen, zodat bijvoorbeeld mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Deze wijkteams kunnen indiceren voor de benodigde zorg.

Veel publieke voorzieningen zijn door de overheid van de hand gedaan. Zeggenschap en invloed door inwoners en politiek zijn daardoor uitgehold. Maar Oss wordt gedragen door mensen. We pakken de zeggenschap terug over onze publieke voorzieningen: onze huizen, onze cultuur en onze energievoorziening.

We gaan zorgbuurthuizen ontwikkelen, een heel kleinschalige zorgvoorziening waar ouderen kunnen wonen en oud kunnen worden in hun eigen buurt of dorp als alternatief voor de verdwenen verzorgingshuizen. Het zorgbuurthuis heeft ook een inloopfunctie voor ouderen die nog thuis wonen. [1]

Verdere schaalvergroting in de zorg gaan we tegen. We streven naar voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen.

Oss is een waterrijke gemeente. Steeds meer kinderen kunnen minder goed zwemmen. Er moet in samenwerking tussen gemeente, scholen en het zwembad een goede zwemopleiding komen die voor iedereen toegankelijk is. In Oss mag geen leerling zonder een zwemdiploma van de basisschool.

Kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een laag inkomen wordt een goedkope zorg-, rechtsbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aange­boden via de gemeente, met een ruime dekking en een acceptatieplicht.

U bent hier