h

Werk en inkomen

12 augustus 2018

SP stelt vragen over reorganisatie IBN

Foto: SP

IBN wil reorganiseren. Na de reorganisatie wil IBN met een nieuw bedrijfsonderdeel genaamd ‘Participatie’, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers plaatsen. Dus minder mensen binnen het eigen werkbedrijf van IBN aan het werk, meer mensen aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt.
De SP maakt zich zorgen dat IBN zich omvormt tot een organisatie zie zich hoofdzakelijk richt op de reguliere arbeidsmarkt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Want vaak krijgen mensen met een arbeidsbeperking kortdurende contracten. Hoeveel mensen keren na dit soort contracten weer terug bij IBN en zijn dan toch aangewezen op het eigen  werkbedrijf van IBN? Is er na de reorganisatie binnen IBN nog voldoende menskracht en expertise om cliënten binnen het eigen werkbedrijf naar werk te begeleiden?
SP raadslid Jan van Kreij stelt hierover de volgende vragen aan het college van B&W van Oss:

Lees verder

Werkgelegenheid

Samen met de bedrijven, het onderwijs en andere overheden spreken we maatregelen af gericht op groei van het aantal banen en de vestiging van nieuwe bedrijven in Oss en omgeving. Ook stimuleren we woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Lees verder

Werken met behoud van uitkering

Uitkeringsgerechtigden worden niet verplicht tot het leveren van een tegenprestatie, zoals sneeuwruimen of werken in het groenonderhoud. Activiteiten die niet bijdragen aan het bemachtigen van een baan mogen niet opgelegd worden aan bijstandsgerechtigden. Ook schuilt er een levensgroot verdringingsgevaar in de tegenprestatie. Wij geloven in zinvolle dagbesteding voor bijstandsgerechtigden zonder arbeidsmarktperspectief op vrijwillige basis. Positieve prikkels leveren uiteindelijk altijd meer op.

Lees verder

Social return (Het aan het werk helpen van mensen met beperkingen)

Bedrijven of instellingen die een overeenkomst met de gemeente hebben moeten gestimuleerd worden om mensen met beperkingen aan het werk te helpen. 5% van de aanneemsom dient daaraan te worden besteed.

Lees verder

Schuldhulpverlening

Gezien de forse toename van het aantal schuldenaars dient de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te worden uitgebreid. Schuldhulpverlening moet laagdrempelig en zonder lange wachttijden worden aangeboden. De gemeente dient een actief beleid van schuldpreventie te voeren. De gemeente onderzoekt of en hoe de schuldhulpverlening ook ingezet kan worden ten behoeve van kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel.

Lees verder

Re-integratie

Bijstandsgerechtigden mogen niet met behoud van uitkering maar met een eerlijk loon werken bij een regulier bedrijf. Dergelijke proefplaatsingen mogen geen bestaand werk verdringen. Er moet echt iets te leren zijn binnen die periode en er moet een reëel perspectief zijn op een aanstelling. De gemeente mag immers nooit het minimumloon ondergraven en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt stimuleren.

Lees verder

Participatie

Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk aan de slag bij gewone bedrijven. Werk zorgt voor een inkomen, eigenwaarde en participatie. Voor een deel van de mensen met een beperking is werken in een regulier bedrijf echter te hoog gegrepen. Ondanks de enorme bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorziening, moeten juist de mensen met de grootste beperkingen verzekerd zijn en blijven van een baan in een beschermde werkomgeving. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt dat ten minste 5% van het personeel bestaat uit mensen met een beperking.

Lees verder

Kwijtschelding

We verkorten de kwijtscheldingstermijn voor leenbijstand weer tot 3 jaar, zodat minima niet jarenlang te kampen hebben met schulden.

Lees verder

Kredietbank

De gemeente neemt het initiatief om te komen tot een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk zodat sociale leningen tegen een billijke rente kunnen worden verstrekt.

Lees verder

Jeugdloonvrije gemeente

Oss heeft het jeugdloon afgeschaft. De SP wil dat dit zo blijft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier