h

Volkshuisvesting

5 februari 2013

Opinie woonvisie

AG
Op 31 januari werd in de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie van de gemeente besproken. Een uitgebreid verhaal van 46 bladzijden waaraan de gemeente twee jaar heeft gewerkt. De gemeenteraad werd gevraagd om te reageren op een tiental stellingen. Adrie Geerts van de SP had daar niet zoveel zin in en wil vooral daden zien. De liberale koers in Den Haag heeft er een grote puinhoop van gemaakt en de markt faalt op alle fronten. Vertrouwen op marktwerking heeft dan ook geen enkele zin en de gemeente moet het heft weer stevig in handen nemen. Lees hieronder zijn betoog.

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder
7 juni 2012

Nu investeren in Talentencampus is onverantwoord

Paul PetersDe SP is op een uitzondering na niet echt verrast door de Voorjaarsnota 2012 van het Osse college van VDG, VVD, CDA en PvdA. De inhoud ervan ligt geheel in lijn met de neoliberale koers van dit college. Wat de SP wel opvallend vindt is dat het college zich in alle bochten wringt om de realisatie van het Talentencampus te financieren. Dit terwijl een begrotingstekort van € 800.000 structureel op jaarbasis (vanaf 2014) niet wordt afgedekt. Over tien jaar gerekend leidt dit tot een tekort van € 8 miljoen. Daarbij zijn de effecten van de rijksbezuinigingen niet eens meegeteld: die gaan mogelijk leiden tot een tekort van € 4 miljoen op jaarbasis. Over tien jaar betekent dit een tekort van € 40 miljoen. Samen met het huidige tekort gaat het om zo’n € 50 miljoen in tien jaar.

Lees verder
2 november 2010

Niet alles volbouwen

AdrieDe gemeente Oss is druk bezig verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. De bedoeling is dat er een actueel beeld komt van wat mag en niet mag. Dat ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en dat er ruimte komt voor ontwikkelingen die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren.

Onlangs kwamen de plannen voor Ruwaard en Herpen aan de orde in de raadscommissie. Vooral voor Herpen is er heel wat kwaliteitswinst te halen. Een aantal verrommelde plekken in Herpen leent zich heel goed voor woningbouw. Prima wat de SP betreft. Van de andere kant vindt de SP ook dat niet alles moet worden volgebouwd. Met name met het bebouwen van achtertuinen moet terughoudend worden omgegaan. Herpen moet zijn dorpse karakter blijven behouden en daar horen voldoende groen en voldoende speelplekken bij. Ook voor de Ruwaard is de SP geen voorstander van verdere verdichting van de woningbouw. Een mooi voorbeeld is de kerk aan de Constantijn Huygensstraat. Laat de kerk daar zijn maatschappelijke functie behouden. Afbreken en huizen bouwen is leuk voor de projectontwikkelaar, maar de bewoningsdichtheid in de Ruwaard is al hoog genoeg. Andere functies als werken en maatschappelijke voorzieningen geven de wijk meer variatie en vergroten de leefbaarheid.

Lees verder
25 maart 2010

Starterswoningen in BerghemDe SP heeft zich altijd sterk gemaakt voor betaalbare woningen. Ook in Oss is dat een belangrijk speerpunt. Niet eenvoudig met een op hol geslagen woningmarkt en een liberale regering in Den Haag die speculanten en projectontwikkelaars alle ruimte biedt om de prijzen flink op te drijven. Toch begint de SP-invloed op het gemeentelijke beleid van Oss steeds meer zichtbaar te worden.

Lees verder
23 maart 2010

Starterslening groot succesOss is een van de gemeenten die speciale leningen verstrekt aan starters op de woningmarkt. Tot vorig jaar werd daar weinig gebruik van gemaakt. Jammer, want voor starters zou het een mooi steuntje in de rug kunnen zijn. Bovendien bleef het geld in het startersfonds (bijeengebracht door de Gemeente Oss, het Rijk en de Provincie ) onbenut op de bank staan. Daarom heeft de SP vorig jaar de gemeente gevraagd om de voorwaarden voor de starterslening te versoepelen.

Lees verder
7 maart 2010

Vervolg aktie Het Woud


Niels NetjesDe SP aktie in Het Woud krijgt 20 maart a.s. een vervolg. Na een eerste opschoondag die in november jongstleden werd gehouden, volgt er nu een tweede nog groter opgezette opschoondag. Het is de bedoeling dat er ook een Milieustraat wordt geplaatst. Na vragen van de SP, gesteld in de commissie WOM, hebben de Gemeente, Brabant Wonen, Vivaan en niet te vergeten de wijkraad niet stilgezeten. Wij zijn dan ook zeer te spreken dat deze instanties de problematiek goed hebben opgepakt.

Lees verder
19 september 2008

GS over De Heus: te laat, te slap, te vaag

Veel te laat is het college van Gedeputeerde Staten (GS) gekomen met de antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Ron van Zeeland over de Bossche en Ravensteinse vestiging van diervoederproducent De Heus.

Lees verder
11 augustus 2008

Vragen over De Heus

Ron van Zeeland, lid SP-fractie Provinciale Staten Noord-Brabant heeft schriftelijke vragen gesteld over de Heus.

Lees verder
18 maart 2008

SP stemmers in Lith

In zijn column in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag stelt Wouter ter Haar dat de SP niet zo snel naar Lith zal toehappen. "Dat zal wel komen omdat er in Lith vrijwel geen stemmers op die partij zijn", aldus ter Haar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier