h

Minimabeleid

24 juli 2016

Laagdrempelige opvang dak en thuislozen

Voor dak- en thuislozen is er geen goede opvang in Oss. De SP wil voor deze mensen een aparte opvang met mogelijkheden om te wassen, te douchen en eventueel dagbesteding te hebben. Dit voorstel is ook door de raad aangenomen.

Lees hier de motie

Lees verder
16 december 2013

COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN SP INZAKE RE-INTEGRATIECENTRUM DE ROTONDE OVER

Mahmut ErciyasIn november publiceerde de SP een kritisch rapport over re-integratiecentrum De Rotonde, met de titel Werkers van De Rotonde aan het woord. De SP deed daarin tal van aanbevelingen om onder meer de arbeidsomstandigheden en de communicatie met en bejegening van bijstandsgerechtigden te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders neemt nu vrijwel alle aanbevelingen van de SP over.

Lees verder
11 november 2013

SP eist daadkrachtige en transparante verbeteraanpak bij De Rotonde

Mahmut ErciyasDe SP afdeling Oss heeft het afgelopen half jaar via verschillende kanalen klachten ontvangen over de belangrijkste re-integratievoorziening van de gemeente Oss: De Rotonde, gevestigd aan de Oude Molenstraat 27. Deze betroffen verschillende aspecten van de trajecten die bij De Rotonde worden uitgevoerd, zoals de bejegening van de aldaar werkzame bijstandsgerechtigden en de arbeidsomstandigheden.
Op basis van deze signalen heeft de SP besloten een onderzoek in te stellen naar De Rotonde. Het eindproduct daarvan, het rapport Werkers van De Rotonde aan het woord, kunt u hier downloaden. Voor dit onderzoek is gebruik maakt van diepte-interviews met 10 bijstandsgerechtigden, een gepensioneerd huisarts en kaderleden van de lokale FNV. Tevens is gebruik gemaakt van interne documenten van de gemeente en De Rotonde zelf.

Lees verder
21 januari 2013

Waar blijft de Stadspas?


Mahmut ErciyasIn de nota Herinrichting minimabeleid Oss 2012 – die begin 2012 is vastgesteld - heeft het college aangekondigd de mogelijkheden om een minimapas in te voeren te zullen onderzoeken. Tot op heden hebben we niets van de onderzoeksresultaten vernomen. Lees hier de brief die wij daarover aan het college hebben gestuurd.

Lees verder
27 november 2012

Sta op de Beslagvrije Voet

Marie Therese JanssenDe landelijke ombudsman Alex Brennikmeijer vertelde in het programma Kassa dat hij een actie is begonnen: “Sta op de Beslagvrije Voet”.
Bij huishoudens met schulden die minder inkomen hebben dan 90% van het bijstandsinkomen aangevuld met een tegemoetkoming voor woonlasten. Dit is de beslagvrije voet. De SP vraagt aan het college of zij op de hoogte is van de beslagvrije voet. Tevens vraagt de SP of de mensen die het aangaat op de hoogte gebracht worden van deze maatregel.Ook is er een vraag of de schuldhulpverlening in het traject van aflossing hier ook rekening mee houdt met deze. De SP vraagt om een plan van aanpak voor de minima met schulden in Oss om hun recht op de beslagvrije voet te realiseren.

De volledige tekst van de gestelde vragen is:

Lees verder
12 november 2012

Strijd voor thuiszorg

Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA is van plan de huishoudelijke zorg zo goed als af te schaffen. Dit is een ramp voor de cliënten, maar zeker ook voor de werknemers in de zorg.
Het thuiszorgwerk dreigt nu vrijwel helemaal te verdwijnen. De huishoudelijke zorg is een noodzakelijke vorm van zorg. Thuiszorgmedewerkers zijn de oren en de ogen van de zorg en zorgen er mede voor dat ouderen en gehandicapten niet aan hun lot worden overgelaten.

Abvakabo FNV organiseert op 27 november een grote actie bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht. De SP ondersteunt deze actie van harte. Wij roepen daarom zoveel mogelijk thuiszorg medewerkers en sympathisanten op, om aan deze actie mee tedoen. Meld je aan via de Abvakabo website.

Dinsdag 27 november
Van 16.00 tot 19.00 uur
Jaarbeurs Jaarbeursplein 6 Utrecht
Abvakabo gaat bussen inzetten voor vervoer.

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder
31 augustus 2012

FNV:12 september Sociale Woestijn? ... Nee!

Op zaterdag 8 september houdt de FNV in zes steden manifestaties tegen de sociale woestijn.

FNV manifestatie 8 september 2012
Klik op het plaatje voor het filmpje.

Lees verder
24 april 2012

Oss moet socialer

Onderstaand opiniestuk, geschreven door SP-raadslid Mahmut Erciyas, werd op zaterdag 21 april in het Brabants Dagblad gepubliceerd.

Soms is het moment van een politieke kentering exact te benoemen. Dat geldt zeker voor het Osse sociale beleid. Tot het moment van aantreden van de huidige coalitie van VVD, VDG, CDA en PvdA was het sociale en solidaire karakter van Oss een onderscheidend kenmerk van onze gemeente. Een gemeente met uitstekende sociale voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en minima. Zorgvuldig opgebouwd door de voormalige colleges, met vrijwel unanieme steun van de gemeenteraad.

Lees verder
6 februari 2012

Houd regeling "Meedoen Is Belangrijk" op peil

Mahmut Erciyas
Het Osse college van b&w wil een korting toepassen op de tegemoetkomingen aan minima in het kader van de Regeling Meedoen Is Belangrijk (MIB). Het gaat om bijdragen voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten, zwemlessen voor kinderen en schoolkosten. De SP wil, samen met D66 en TROTS, met een motie voorkomen dat de Regeling MIB wordt uitgekleed. De fracties dienen de motie tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2012 in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier